Lapas karte
AA+A++
A AAA
aizkraukles novads jaunumi

Mūsdienīgs mācību process katrā klasē. Eiropas pieredze

17.02.2022

kipra2019.jpgIzglītības procesa centrā ir skolēns, kurš mācās domāt, sadarboties un meklēt atbildes, kas, savukārt, ir sasniedzams ar mērķtiecīgu skolotāja darbību. Arī Kokneses pamatskolas - attīstības centra mācību procesā būtiskākais ir izglītojamais, viņa individuālās spējas un attīstības dinamika. Skolas mērķu sasniegšanai ir nepieciešami pedagogi, kuriem ir pieredze kvalitatīvā, inovatīvā, mūsdienīgā satura nodrošināšanā, skolēnu radošo spēju attīstīšanā, kuri spēj veicināt būtiskas pārmaiņas izglītības vidē, sekmē pāreju uz jauniem mācīšanas veidiem.  Izglītības iestāde jau vairāku gadu garumā sekmīgi realizē Erasmus+ projektus, kuri dod iespēju iepazīt dažādu Eiropas valstu inovatīvās izglītības koncepcijas un metodisko pieredzi, uzlabot dalībnieku izpratni par citām kultūrām un valstīm. Erasmus+ 2020 projekta “Kopā mēs varam un darām” mobilitāšu braucienos gūtā pieredze uzlabo izglītības iestādes darbības kvalitāti un veicina skolas kā attīstības centra izaugsmi.

 Kokneses pamatskolas – attīstības centra skolotājas Lāsma Gūte un Maija Zeilāne par iegūto pieredzi Erasmus+ kursu programmā Spānijā stāsta: “Pirmajā dienā mācījāmies veidot projektu, sākot no idejas, beidzot ar katra dalībnieka vajadzībām. Otrajā kursu dienā iepazinām dažādas platformas, kurās var sagatavot un iesniegt projektus. Dalībnieki varēja izvēlēties savai profesionālajai darbībai atbilstošo, jo grupā bijām gan augstskolu lektori, gan vidusskolas un sākumskolas skolotāji. Kursu turpinājumā mācījāmies kā plānot un veidot Erasmus projektus, rakstīt gala un atrast atbilstošākos partnerus. Mobilitātes laikā guvām ieskatu  Austrijas, Maķedonijas, Serbijas, Francijas, Itālijas, Horvātijas izglītības sistēmas uzbūvē, analizējām katras valsts izglītības sistēmas stiprās un vājās puses. Secinājām, ka arī citas Eiropas valstis saskaras ar līdzīgām problēmām, kādas ir Latvijas izglītības sistēmā.” Skolotājas atzīst, ka šī bija lieliska iespēja ne tikai paplašināt zināšanas par Eiropas valstu izglītības sistēmām, izveidot jaunus kontaktus, bagātināt redzesloku, bet arī uzlabot praktiskās, profesionālās un komandas darba iemaņas, attīstīt svešvalodu valodas prasmes un gūt iedrošinājumu skatīties plašāk uz iespējām, ko piedāvā projekti.

Jaunas zināšanas mobilitātes braucienā uz Grieķiju devās iegūt Elīna Ivanāne un Jūlija Grase. Pieredzi kursos "Ceļā uz iekļaujošu klasi: labākā pieredze" skolotājas apraksta: “Mobilitātē tikāmies ar citu valstu pedagogiem un savstarpējās diskusijās analizējām, kādas ir objektīvi veiksmīgākās mācību organizācijas formas un darba metodes, strādājot ar bērniem ar speciālām vajadzībām. Praktiskie labās prakses piemēri palīdzēja gūt daudzpusīgu priekšstatu par pieredzi darbā ar talantīgajiem un apdāvinātajiem skolēniem, bērniem ar uzvedības problēmām un ar mācīšanās grūtībām,  apgūt jaunas metodes iekļaujošas klases pārvaldībā, paplašināja zināšanas par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risku atpazīšanu un samazināšanu. Kopīgās diskusijās vienojāmies, ka, strādājot ar bērniem ar speciālām vajadzībām, uzmanība jāvērš uz viņu spējām un dotumiem. Balstoties uz tiem, iespējams maksimāli attīstīt viņu personību un palīdzēt iekļauties sabiedrībā.” Elīna Ivanāne un Jūlija Grase uzsvēra, ka mobilitāte sniedza iespēju paaugstināt profesionālo pedagoģisko kompetenci, motivāciju un spējas turpmāk nodrošināt kvalitatīvu un konkurētspējīgu izglītības procesu skolēniem ar speciālām vajadzībām. Apgūtās zināšanas palīdzēs sniegt atbalstu skolotājiem, izglītojamiem un viņu vecākiem gan mūsu skolā, gan reģiona izglītības iestādēs. Iegūtie starptautiskie kontakti noderēs turpmākai sadarbībai un pieredzes apmaiņai.   

 Aktuālo tēmu par priekšlaicīgu skolas pārtraukšanu apguva skolotājas Elīna Māliņa un Svetlana Gžibovska kursos “Stratēģijas priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Horvātijā, kā arī Inese Svence un Ineta Gerasimova kursos  “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana” Krētā. Kopā ar citiem dalībniekiem tika diskutēts par  priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanas jautājumiem, akcentējot aktīvās klausīšanās un empātijas nozīmi, dažādu metožu pielietošanu, cēloņsakarību meklēšanu un regulāru skolas, vecāku un pašvaldības sadarbību. Dalība kursos deva iespēju salīdzināt dažādu valstu pieeju, prakses un metodes. Nodarbību laikā tika gūts apstiprinājums, ka ir daudz dažādu veidu, kā  var palīdzēt skolēniem ar tendenci pārtraukt izglītības procesu. Jau divus gadus Kokneses pamatskola – attīstības centrs  ir iesaistījies Izglītības kvalitātes valsts dienesta  īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” realizēšanā, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Tādēļ piedalīšanās starptautiskajos kursos bija lieliska iespēja papildināt savas zināšanas un iesaistīties domu apmaiņā ar kolēģiem no Eiropas valstīm.

 Erasmus+ mobilitātes sniedz neizmērāmu pievienoto vērtību – tā ir izglītošanās un praktiska komunikācijas prasmju trenēšana un pilnveidošana angļu valodā, iespēja iepazīt valstis, to kultūras mantojumu un ļauj sajusties kā daļai no Eiropas izglītības telpas. Apgūtās inovācijas ikdienas darbā paaugstina pedagogu pašapziņu un veicina izpratni par izglītības politikas tendencēm. Skolotājs mūsdienās vairs nav tikai informācijas sniedzējs, bet ir kļuvis par mācību procesa organizētāju ar daudzām funkcijām, kas prasa augstu pedagoģisko profesionalitāti, kompetences un prasmi patstāvīgi sagatavoties mūsdienu izglītības pedagoģiskās darbības prasībām. Pateicoties Erasmus+ projektu iespējām, mācību iestādes vide kļūst mūsdienīgāka, dinamiskāka un profesionālāka – pedagogi integrē pozitīvo praksi un jaunus paņēmienus ikdienas darbā, lai dotu labāko skolēniem un sasniegtu iestādes kopējos mērķus, jo izglītība ir nākotnes labklājības pamats gan katram cilvēkam, gan valstij kopumā.

 

 

Erasmus+2020 projekta dalībnieku pieredzes stāstus apkopoja

Elīna Māliņa

projekta dalībniece

Kokneses pamatskola - attīstības centrs

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top