Drukas resursa adrese: http://arhivs.koknese.lv/aktualitates1/seminars_vertesana_specialas_izglitibas_programmas
Drukas datums: 19:03:57 03.12.2023

Seminārs “Vērtēšana speciālās izglītības programmās”

09.02.2022

puceskolas.jpgMācību sasniegumu vērtēšanas mērķis ir informācijas iegūšana, lai spriestu par izglītojamā sniegumu vai sasniegto rezultātu un izglītības programmā noteikto zināšanu, prasmju un iemaņu apguves līmeni, iegūtu atgriezenisko saiti. Tā ir  izglītības procesa sastāvdaļa mācību sasniegumu attīstības dinamikas noteikšanai un izglītības procesa pilnveidošanai. 2021.gada 28.septembrī Ministru kabineta veiktie grozījumi noteikumos Nr.747 paredz, ka turpmāk vērtēšanas kārtība speciālās izglītības programmās skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem un smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem tiek regulēta Valsts pamatizglītības standartā, jo 2006. gada 20. jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr. 492, kas noteica mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību speciālās izglītības programmās,  ir zaudējuši spēku.

Kokneses pamatskolas – attīstības centra metodiskā dienesta speciālisti 2.februārī devās uz Spāres pamatskolu,  lai semināra “Vērtēšana speciālās izglītības programmās” laikā aktualizētu jauno vērtēšanas kārtību atbilstoši pamatizglītības standartam un kurā vērtēšana tiek definēta kā mācību stundas sastāvdaļa atgriezeniskās saites iegūšanai, uzsverot, ka šis process balstās uz mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipiem – sistemātiskumu, atklātību un skaidrību, metodisko daudzveidību, izaugsmi un iekļaušanu. Direktores vietniece Inese Svence diskusijā ar semināra dalībniekiem uzsvēra, ka, vērtējot speciālās izglītības programmas izglītojamos ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem, jāvadās pēc Valsts pamatizglītības standartā noteiktiem pamatprincipiem, vērtējumu izsakot apguves līmeņos, un mācību gada noslēgumā tos atspoguļojot skolēna liecībā katrā mācību priekšmetā. Par vērtēšanu speciālās izglītības programmā izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem runāja metodiķe Ineta Gerasimova, akcentējot, ka vērtēšana balstās uz izglītības iestādes izstrādāto skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību, nosakot vērtēšanas mērķi, vērtējuma izteikšanas veidu un skolēna vecāku informēšanas kārtību. Spāres pamatskolas pedagogi aktīvi iesaistījās semināra norisē, izteica viedokli, saņēma atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem un dalījās pieredzē par vērtēšanas kārtību savā izglītības iestādē.

Pārmaiņas vispārējās izglītības mācību saturā un pieejā notiek ar mērķi nodrošināt mūsdienām atbilstošu izglītību visos izglītības līmeņos un programmās, uzsverot, ka vērtēšanas mērķis ir skolēna izaugsme, nevis atzīme. Semināra dalībnieki atzina, ka ir jāpaiet kādam laika posmam, lai jaunā vērtēšanas kārtība sekmīgi darbotos skolas ikdienas mācību procesā un kļūtu par tā neatņemamu sastāvdaļu.

 

Ineta Gerasimova,

Inese Svence

Kokneses pamatskola – attīstības centrs