Lapas karte
AA+A++
A AAA

Apliecinājumu izdarīšana

Kokneses novada bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus apliecinājumus: Kokneses novada domē, Bebru un Iršu pagastu pārvaldēs visiem Kokneses novadā deklarētajiem iedzīvotājiem.

 • apliecina darījumus, ja to slēdz Kokneses novada iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;
 • apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas Kokneses novada teritorijā;
 • apliecina sastādītos, atsauktos testamentus, pieņem glabāšanā privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodotos testamentus un to atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);
 • apliecina Kokneses novada teritorijas iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras) un pieņem pilnvaru atsaukumus;
 • apliecina Kokneses novada teritorijas iedzīvotāju paraksta īstumu uz dokumentiem;
 • apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;
 • pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja tās dzīvo Kokneses novada teritorijā;
 • apliecina parakstu uz nostiprinājuma lūguma Zemesgrāmatai, ja viens no līdzējiem dzīvo Kokneses novada teritorijā;
 • sagatavo dokumentu projektus;

Bāriņtiesas apliecinājumi juridiskā spēka ziņā pielīdzināmi notariālajiem apliecinājumiem. Pēc Kokneses novada deklarēto iedzīvotāju lūguma, bāriņtiesa izdara apliecinājumus iedzīvotāja dzīvesvietā vai citā vietā, ja iedzīvotājs slimības vai citu iemeslu dēļ nevar ierasties bāriņtiesā.

„Bāriņtiesu likuma” 79.pants paredz, ka par apliecinājumiem un citu notariālo darbību veikšanu bāriņtiesa iekasē valsts nodevas, kas tiek ieskaitītas Kokneses novada domes budžetā:

 1. Par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro (8 lati).
 2. Par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro (5 lati).
 3. Par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro (13 lati).
 4. Par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro (24 lati).
 5. Par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro (3 lati).
 6. Par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro (2 lati).
 7. Par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro (2 lati).
 8. Par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (1 lats) (par katru lappusi).
 9. Par noraksta vai izraksta sastādīšanu —1,42 euro (1 lats) (par katru lappusi).
 10. Par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (0,30 lati) (par katru lappusi).
 11. Par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro (3 lati).
 12. Par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro (3 lati).
 13. Par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro (5 lati).
 14. Par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 7,11 euro (3 lati).
 15. Par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro (34 lati).
 16. Par cita veida dokumentu sastādīšanu —4,27 euro (3 lati) (par katru lappusi).

Kokneses novada bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas locekļi veic apliecinājumus Kokneses novadā, pagastu pārvaldēs visiem Kokneses novadā deklarētajiem iedzīvotājiem.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top