Lapas karte
AA+A++
A AAA

Būvvaldes lēmumi

Būvniecības informācijas sistēma

Informējam, ka Būvniecības informācijas sistēmas (turpmāk – BIS) publiskā portāla tīmekļa vietnes https://bis.gov.lv/bisp/ sadaļā “E-pakalpojumi” ir pieejama funkcionalitāte “Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem”. Līdz ar to pašvaldībai (būvvaldei), izmantojot BIS, tiek nodrošināta Būvniecības likuma 14.panta otrajā un sestajā daļā noteiktā pienākuma “paziņot sabiedrībai par būvniecības ieceri/ pieņemto lēmumu triju darba dienu laikā no attiecīgās būvniecības ieceres iesnieguma saņemšanas/lēmuma pieņemšanas dienas, publicējot attiecīgo informāciju pašvaldības mājaslapā internetā un būvniecības informācijas sistēmā” izpilde.

Informāciju par būvniecības ieceri un turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu, BIS publiskajā portālā ir iespējams aplūkot šādos veidos:

1. “Tekstuālā informācija” – https://bis.gov.lv/bisp/lv/pla... informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta adreses;

2. “Ģeotelpiskā informācija” – https://bis.gov.lv/bisp/lv/planned_constructions/map informācija par būvniecības iecerēm tiek atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju.

Laura Kļučina

Kokneses apvienotā pašvaldību būvvalde teritorijas plānotāja - lietvede

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top