Lapas karte
AA+A++
A AAA

Iepirkumu arhīvs

Likteņdārza daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas būvniecība

23.02.2017

Līguma priekšmets: Nodibinājuma „Kokneses fonds” īstenotā Likteņdārza projekta daudzfunkcionālās sabiedriskās ēkas būvniecība valsts budžeta programmas 12.00.00 „Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” 2017.gadā piešķirtā finansējuma pašvaldības pasākumam „Nodibinājumam „Kokneses fonds” Likteņdārza sabiedriskās ēkas projekta īstenošana” ietvaros

 •   Iepirkuma ID Nr.: KND 2017/8
 •   Publikācijas datums IUB mājaslapā: 24.02.2017.
 •   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.03.2017.
 •   Nolikums: šeit
 •   Darbu apjomi: šeit
 •   Būvprojekts: šeit
 •   Jautājumi / Atbildes
 • Ziņojums: šeit

Kokneses novada grants ceļu pārbūves un izbūves 3.kārta

07.02.2017

Līguma priekšmets: Kokneses novada grants ceļu pārbūves un izbūves 3.kārta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Iepirkuma ID Nr.: KND 2017/6

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 07.02.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 27.02.2017.

Nolikums: šeit

Lēmums

Līgumi - 1.daļa, 2.daļa, 3.daļa

1.daļa – Autoceļa Mazvecsviļi - Aizelkšņi pārbūve km 0,8 (Kokneses pagasts)

DOP, ĢEOLOĢIJA, NOSPRAUŠANAS SARAKSTS, RASĒJUMI 1, RASĒJUMI 2, PROJEKTA APRAKSTS, TOPO 1, TOPO 2, TOPO 3, DARBU DAUDZUMS

2.daļa – Autoceļa - Blankas Mucenieki pārbūve km 0,28 un autoceļa Mucenieki – Sviķi jaunbūve km 0,4 (Bebru pagasts)

DOP, ĢEOLOĢIJA, RASĒJUMI, PROJEKTA APRAKSTS, TOPO 1, TOPO 2, DARBU DAUDZUMS, SK.APRAKSTS

3.daļa – Autoceļa Jirjeni - Melderi pārbūve km 2,0 (Iršu pagasts) PROJEKTĀ SKATĪT TIKAI ATTIECĪGO CEĻA POSMU

DOP, PROJEKTA APRAKSTS, CEĻA TRASES PLĀNS, ŠĶĒRSPROFILI, CAURTEKAS IZBŪVE, DARBU DAUDZUMS, ĢENERĀLPLĀNS

Veselības apdrošināšana

30.01.2017

Līguma priekšmets: Kokneses novada domes un tās iestāžu darbinieku veselības apdrošināšana (bez apdrošināšanas brokera pakalpojumu izmantošanas)

Iepirkuma ID Nr.: KND 2017/5

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 30.01.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.02.2017.

Nolikums: šeit

Lēmums

Līgums

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana īpašuma “Darbnīcu laukums” pārbūvei

24.01.2017

Līguma priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Kokneses pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcu laukums” ceļa un pievedceļa pārbūvei

Iepirkuma ID Nr.: KND 2017/4

„Kokneses pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcu laukums” ceļa un pievedceļa pārbūve” tiek finansēta ar Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros”

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 24.01.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.02.2017.

Nolikums: šeit

Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija

Pielikums Nr.2 Minimālais testa apjoms

Būvprojekts un darbu apjomi ir norādīti atsevišķā failā, kas ir pieejams Kokneses novada domes mājaslapas sadaļā „Publiskie iepirkumi” Konkursi -

Darbnīcu laukuma ceļa un pievedceļu pārbūve (ar grozījumiem)

Lēmums

Līgums

Āra interaktīvā stenda piegāde un uzstādīšana

24.01.2017

Līguma priekšmets: Āra interaktīvā stenda piegāde un uzstādīšana Kokneses Tūrisma centram Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.CB110 „Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” ietvaros.

Iepirkuma ID Nr.: KND 2017/3

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 24.01.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 06.02.2017.

Nolikums: šeit

Lēmums

Līgums

Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana

04.01.2017

Līguma priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšana Kokneses novada grants ceļu pārbūvei un izbūvei

Iepirkuma ID Nr.: KND 2017/1

Kokneses novada grants ceļu pārbūves un izbūves tiek veikta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 05.01.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.01.2017.

Nolikums: šeit

Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija

Būvprojekts un darbu apjomi ir norādīti atsevišķā failā, kas ir pieejams Kokneses novada domes mājaslapas sadaļā „Publiskie iepirkumi” Konkursi

“Grants ceļu pārbūves 1.kārta” KND 2016/25 - 1.daļai,

“Grants ceļu pārbūves 2.kārta” KND 2016/33 - 2.daļai, 3.daļai

Lēmums: šeit

Līgumi -  1.daļai, 2.daļai, 3.daļai

Caurtekas izbūve

04.01.2017

Līguma priekšmets: Ceļa “Ziediņi - Sala” caurtekas izbūve pie Likteņdārza

Iepirkuma ID Nr.: KND 2017/2

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 05.01.2017.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.01.2017.

Nolikums: šeit

Pielikumi - Vispārīgā informācija, paskaidrojuma raksts, darbu daudzumi, būvniecības iesniegums, būvbedres plāns, topogrāfija, ģenerālplāns,  caurteka

Lēmumus - protokols Nr.3, protokols Nr.4

Līgums - šeit

Saimniecības, celtniecības un citas preces

08.11.2016

Iepirkums izbeigts bez rezultātiem, netika iesniegts neviens piedāvājums.

Līguma priekšmets: Gadatirgus aprīkojuma izgatavošana un piegāde Kokneses Tūrisma centram Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.CB110 „Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” ietvaros

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/22

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 12.07.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.07.2016.

Nolikums: šeit

Kokneses Tūrisma centra mājaslapas izstrāde

08.11.2016

Līguma priekšmets: Kokneses Tūrisma centra mājaslapas izstrāde Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.CB110 „Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” ietvaros

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/36

Publikācijas datums IUB mājaslapā:08.11.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 21.11.2016.

Nolikums: šeit

Pielikums Nr.1 Tehniskā specifikācija

Pielikums Nr.2 Veidne tehnikajai specifikācijai

Lēmums: šeit

Līgums: šeit

Pašvaldības ēkas teritorijas labiekārtošana (ATKĀRTOTI)

25.10.2016

Līguma priekšmets: Pašvaldības ēkas 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā teritorijas labiekārtošana (ATKĀRTOTI)

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 25.10.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 07.11.2016.

Nolikums: šeit

Darbu apjomi: šeit

Projekts: objekta apraksts, darbu organizācijas projekts, grafiskā daļa

LĒMUMS: šeit

Līgums: šeit

Kokneses novada grants ceļu pārbūves un izbūves 2.kārta

25.10.2016

Līguma priekšmets: Kokneses novada grants ceļu pārbūves un izbūves 2.kārta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/33

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 27.10.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 28.11.2016.

Nolikums: šeit

1.daļa – Autoceļa Spīdolas - Ūsiņi pārbūve km 0,72

DOP, ĢEOLOĢIJA, RASĒJUMI, PROJEKTA APRAKSTS, TOPOGRĀFIJA, DARBU DAUDZUMS

2.daļa – Autoceļa Bormaņi – Upeslīči pārbūve km 0,75

DOP, ĢEOLOĢIJA, RASĒJUMI, PROJEKTA APRAKSTS, TOPOGRĀFIJA, DARBU DAUDZUMS

3.daļa – Autoceļa Jaunceltnes – Šļakāni pārbūve km 0,39 pārbūve, autoceļa Šļakānu kalns – Plepu leja jaunbūve km 0,51

DOP, ĢEOLOĢIJA, RASĒJUMI, PROJEKTA APRAKSTS, TOPOGRĀFIJA, DARBU DAUDZUMS

4.daļa – Autoceļa Griķīši – Beņķi pārbūve km 0,7

DOP, ĢEOLOĢIJA, RASĒJUMI, PROJEKTA APRAKSTS, TOPOGRĀFIJA, DARBU DAUDZUMS

5.daļa – Autoceļa Griķīši – Oši pārbūve km 0,4, autoceļa Oši – Vecāriņi jaunbūve km 0,8

DOP, ĢEOLOĢIJA, RASĒJUMI, PROJEKTA APRAKSTS, TOPOGRĀFIJA, DARBU DAUDZUMS

JAUTĀJUMI / ATBILDES

Lēmums: šeit

Pārtikas produktu piegāde

10.10.2016

Līguma priekšmets: Pārtikas produktu piegāde Kokneses novada pašvaldības izglītības iestāžu vajadzībām 2017. gadā

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/32

Publikācijas datums IUB mājas lapā: 11.10.2016.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 07.11.2016.

Nolikums: ŠEIT

Pašvaldības ēkas teritorijas labiekārtošana

04.10.2016

IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

Līguma priekšmets: Pašvaldības ēkas 1905.gada ielā 7, Koknesē, Kokneses novadā teritorijas labiekārtošana

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 04.10.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 17.10.2016.

Nolikums: šeit

Darbu apjomi: šeit

Projekts: objekta apraksts, darbu organizācijas projekts, grafiskā daļa

Lēmums: šeit

Darbnīcu laukuma ceļa un pievedceļu pārbūve (AR GROZĪJUMIEM)

15.09.2016

Iepirkuma priekšmets: „Kokneses pašvaldības nekustamā īpašuma “Darbnīcu laukums” ceļa un pievedceļa pārbūve Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām" ietvaros”

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/30

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 19.09.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 31.10.2016.

Nolikums (AR GROZĪJUMIEM): šeit

PAZIŅOJUMS PAR TERMIŅA PAGARINĀŠANU

Būvprojekta vispārīgā daļa

Arhitektūras daļa

Inženierrisinājumu daļa – 1.Lietus ūdens kanalizāciju tīkli, 2.Elektroapgāde, ārējie tīkli

Darbu apjomi

Ar veltni blīvējama betona (RCC) seguma būvniecības vispārīgās specifikācijas autoceļiem un laukumiem

Ieinteresēto personu sanāksmē uzdotie jautājumi

Ieinteresēto personu uzdotie jautājumi

Lēmums: šeit

Ēdināšanas pakalpojumi

30.08.2016

Līguma priekšmets: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana I.Gaiša Kokneses vidusskolā (iepirkums atbilst likuma 63.panta 1.daļas 1.punkta nosacījumiem)

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/28

Publikācijas datums IUB mājaslapā: nav nepieciešams

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.08.2016.

Nolikums: nav nepieciešams

Lēmums: šeit

Līgums: šeit

Ēkas pamatu ierīkošanas Likteņdārzā 1.kārta

30.08.2016

Līguma priekšmets: Daudzfunkcionālas sabiedriskās ēkas pamatu ierīkošanas 1.kārtas būvdarbi piemiņas vietā „Likteņdārzs”

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 30.08.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 12.09.2016.

Nolikums: šeit

Darbu apjomi: šeit

Projekts: BK-01, BK-02, BK-03, GP-02

Lēmums: šeit

Līgums: šeit

Telšu piegāde

02.08.2016

Līguma priekšmets: Telšu izgatavošana un piegāde Kokneses Tūrisma centram Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.CB110 „Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” ietvaros

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/27

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 02.08.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 15.08.2016.

Nolikums: šeit

Lēmums: šeit

Līgums : šeit

Grants ceļu pārbūve 1.kārta

28.07.2016

Līguma priekšmets: Kokneses novada grants ceļu pārbūves un izbūves 1.kārta Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/25

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 01.08.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 29.08.2016.

Nolikums: šeit

1.daļa Grants ceļu pārbūve Kokneses novada Kokneses pagasta Auliciemā

Būvprojekts, Darbu organizēšanas projekts, Ģenerālplāns, Ceļu trases plāns -  Bidegi 1, Bidegi 2, Bidegi 3, Ceļu trases plāns Līdums, Šķērsgriezums Bidegi, Šķērsgriezums Līdums, Caurtekas izbūve Bidegi, Caurtekas izbūve Līdums, Darbu daudzums

2.daļa Grants ceļu pārbūve un izbūve Kokneses novada Bebru pagasta rietumdaļā

Būvprojekts, Darbu organizēšanas projekts, Ģenerālplāns, Ceļu trases plāns Domēni, Ceļu trases plāns Riemeri, Ceļu trases plāns Rožkalni, Ceļu trases plāns Tupiešēni, Šķērsgriezums Domēni, Šķērsgriezums Riemeri, Šķērsgriezums Rožkalni, Šķērsgriezums Tupiešēni, Šķērsgriezumi Rudzīši, Caurtekas izbūve Domēni, Caurtekas izbūve Riemeri, Caurtekas izbūve Rožkalni, Caurtekas izbūve Rudzīši, Caurtekas izbūve Tupiešēni, Darbu daudzums

3.daļa Grants ceļu pārbūve Kokneses novada Iršu pagastā

Būvprojekts, Darbu organizēšanas projekts, Ceļu trases plāns Slapsiles, Ceļu trases plāns Vilkāres, Šķērsgriezums Slapsiles, Šķērsgriezums Vilkāres, Caurtekas izbūve Slapsiles, Caurtekas izbūve Vilkāres, Darbu daudzums, Rasējumi Slapsiles, Rasējumi Vilkāres, Ģenerālplāns

Lēmums: šeit

Vienošanās: šeit

Gadatirgus aprīkojuma piegāde (atkārtots iepirkums)

26.07.2016

Līguma priekšmets: Gadatirgus aprīkojuma izgatavošana un piegāde Kokneses Tūrisma centram Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.CB110 „Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” ietvaros Iepirkuma  ID Nr.: KND 2016/26

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 26.07.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 08.08.2016.

Nolikums: šeit

Lēmums: šeit

Līgums: šeit

Sporta inventāra piegāde

18.07.2016

Līguma priekšmets: Sporta inventāra piegāde Kokneses novada izglītības iestādēm

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/24

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 19.07.2016.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 01.08.2016.

Nolikums. šeit

Lēmums: šeit

Līgums: šeit

Kokskaidu granulu piegāde

11.07.2016

Līguma priekšmets: Kokskaidu granulu piegāde ar pneimotransportu Kokneses novada domes vajadzībām

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/23

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 12.07.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.07.2016.

Nolikums : šeit

Lēmums : šeit

Līgums : šeit

Gadatirgus aprīkojuma piegāde

11.07.2016

Iepirkums izbeigts bez rezultātiem, netika iesniegts neviens piedāvājums.

Līguma priekšmets: Gadatirgus aprīkojuma izgatavošana un piegāde Kokneses Tūrisma centram Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020.gadam projekta Nr.CB110 „Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai” ietvaros

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/22

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 12.07.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 25.07.2016.

Nolikums: šeit

Ēkas siltināšana Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā

17.06.2016

Līguma priekšmets: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā Kokneses novada Kokneses pagastā ERAF finansētās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās" ietvaros

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/21

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 17.06.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 18.07.2016.

Nolikums: šeit

Darbu apjomi: šeit

Projekts: Projekta dokumenti; Tehniskais atzinums;

Inventarizācijas lieta: Nr.1, Nr.2, Nr.3, Nr.4

Inventarizācijas lietas pielikums: 1.stāvs KR, 1.stāvs LAB, 2.stāvs, 3.stāvs

Zemes robežu plāns Nr.1, Nr.2, Nr.3

Zemesgrāmatu apliecība Nr.1, Nr.2

Jautājumi un atbildes: šeit

Līgums: šeit

Automobiļa noma (operatīvais līzings) ar īpašiem nosacījumiem

14.06.2016
 • Līguma priekšmets: Jauna sešvietīga pasažieru automobiļa noma (operatīvais līzings) Kokneses novada ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” vajadzībām (iepirkums atbilst likuma 63.panta 1.daļas 2.punkta nosacījumiem)
 • Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/19
 • Publikācijas datums IUB mājaslapā: nav nepieciešams
 • Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.06.2016.
 • Nolikums: nav nepieciešams
 • Lēmums: šeit

Frēzētā asfaltbetona ieklāšana

30.05.2016

Līguma priekšmets: Kokneses novada pašvaldības ielu un ceļu izbūves darbi ar frēzēto asfaltbetonu.

Iepirkuma ID Nr.: KND 2016/20.

Publikācijas datums IUB mājaslapā: 30.05.2016.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 13.06.2016.

Nolikums: šeit.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top