Lapas karte
AA+A++
A AAA

Iršu pagasta bibliotēka

Kūlēni (Iršu pagasta pārvaldes, Irši, Iršu pagasts, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5108
56.793335 25.593678

Bibliotēka atvērta:

 • Pirmdiena   9:00 - 13:00
 • Otrdiena     17:00 - 19:00
 • Trešdiena     9:00 -  19:00
 • Ceturtdiena  9:00 - 19:00
 • Piektdiena    13:00 - 19:00
 • Sestdiena      8:00 – 19:00

Pusdienas pārtraukums trešdien, ceturtdien, sestdien 13:00 – 14:00.

Bibliotēkas vadītāja: Dace Grele.

Iršu pagasta bibliotēka atrodas Kokneses novada Iršu pagasta pārvaldes ēkā, 1. stāvā.

Iršu pagasta bibliotēka ir Kokneses novada domes izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde, kura veic kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu un saglabāšanu, kā arī veic vietējās sabiedrības bibliotekāro, bibliogrāfisko un informatīvo apkalpošanu. Bibliotēka nodrošina informācijas publisko pieejamību un tās izmantošanu visiem interesentiem un lietotājiem.

Misija – veicināt uz zināšanām balstītu sabiedrības attīstību un būt par informācijas, izglītības un kultūras centru Iršu pagastā.

Mērķis – nodrošināt brīvu plašas informācijas pieejamību, saglabāt interesi par grāmatu un veicināt lasīšanu, sekmēt pagasta kultūras mantojuma apzināšanu un popularizēšanu, radīt vidi, lai bibliotēkā katrs apmeklētājs justos gaidīts.

Funkcijas – bibliotēkas apmeklētāju apkalpošana, iespieddarbu komplektēšana, iegāde, sistematizēšana un uzglabāšana, novadpētniecības materiālu vākšana un apkopošana, daudzpusīgas informācijas pieejamības nodrošināšana, kultūrvides attīstīšana Iršu pagastā. Bibliotēka veic informācijas, izglītības, izklaides, novadpētniecības un sociālās funkcijas, sadarbojoties ar Iršu pagasta pārvaldi un citām iestādēm.

Iršu pagasta bibliotēkas darbība tiek finansēta no Kokneses Domes budžeta līdzekļiem. Bibliotēka ir akreditēta kā vietējās nozīmes bibliotēka.

Bibliotēka ar informācijas saņemšanu un apriti nodrošina galvenokārt Iršu pagasta sabiedrību. Bibliotēkas apkalpojamā mikrorajonā atrodas Pērses sākumskola, kuras telpās izvietots neliels ar pagasta iedzīvotāju atbalstu un vēstures skolotājas Valdas Kalniņas iniciatīvu veidots muzejs, pirmsskolas grupiņa, Iršu klubs, sporta halle "Irši", ĢAC "Dzeguzīte" un zemnieku saimniecības.

Ieskats bibliotēkas vēsturē

Iršu pagasta bibliotēkas pirmsākums meklējams jau vācu kolonijas laikā. 1921. gadā Francis Holmanis, dzimis  Iršos “Doktorātā” nodibināja Latviešu –Vācu Vecāku savienības nodaļu, bet neilgi pēc tam skolā nodibinājās latviešu – Vācu vecāku savienības Iršu nodaļas bibliotēka, kuru pārzināja Alfons Šulcs. ( pagastu apraksti R. -1935.g.).

Bibliotēkas pases dati liecina, ka bibliotēka dibināta 1949. gadā, bet, ja var ticēt aculiecinieku stāstiem, tad grāmatu krātuve pastāvējusi jau 1940. gadā.

Bibliotēkas atrašanās vieta ir mainījusies vairākkārt, bet gandrīz vienmēr tā atradusies zem viena jumta ar pagasta padomi.

Bibliotēkas atrašanās ēku nosaukumi un bibliotēkas darbošanās laiks:

 "Kļavas" – 1940. gads;

 "Krustupji" –  no 1958. gada līdz 1959. gadam;

 (nav zināms mājas nosaukums) – no 1961. gada līdz 1962. gadam;

 "Kūlēni" (vecā pagasta ēka)  - no 1962. gada līdz 1984. gadam;

 "Dālderi"   - no 1984. gada līdz 1988. gadam;

 "Kūlēni" (vecās pagasta mājas vietā uzbūvēta jauna ēka) - no 1988. gada līdz mūsdienām. Bibliotēkas telpas atrodas pagasta pārvaldes ēkā.

1988. gad rudenī pagasta padomes ēka tika nodota ekspluatācijā. Ēku cēla  Stučkas ( tagad Aizkraukles) rajona Celtniecības Pārvaldes vīri J. Jančevska vadībā. Kopējās celtniecības un projektēšanas izmaksas sastādīja 80 tūkstošus rbļ. Jauno ēku atklāja 15. novembrī Stučkas rajona izpildkomitejas priekšsēdētājs J. Sekacis.

Bibliotēkas pases dati liecina, ka tās resoriskā piederība bija Latvijas PSR Kultūras Ministrijai un bibliotēkas finansētājs bija Stučkas kultūras nodaļa un Iršu ciema izpildkomiteja. 1977. gadā, sakarā ar bibliotēku tīkla centralizāciju, Stučkas rajona Iršu ciema DDP ( Darbaļaužu deputātu padome ) izpildu komiteja nodod Stučkas rajona Kultūras nodaļas centralizētās grāmatvedības uzskaitei Iršu ciema bibliotēkas fondu – 7707 eksemplārus grāmatu par summu 2984,06 rbļ. un 6 kapeikām.

Apmēram deviņdesmito gadu sākumā rajona kultūras nodaļa Iršu pagasta bibliotēkas grāmatu  fondu ar aktu nodod atpakaļ Iršu pagasta padomei un galvenais bibliotēkas finansētājs ir pagasta padome.

2009. gadā valstī tika  īstenota pašvaldību administratīvi teritoriālā reforma. Iršu pagasts ietilpst Kokneses novadā un Iršu pagasta  bibliotēka darbojas kā Kokneses novada domes izglītojoša, informatīva un kultūras iestāde.

 Bibliotēkas bezmaksas pakalpojumi 

 1. Bibliotēkas lietotāju reģistrēšana, lietotāju pārreģistrēšana, kartes izsniegšana, konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas darba kārtību un krājumu, un informācijas meklēšanas iespējām;
 2. Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāju pieprasījuma vai izmantošanas uz vietas Bibliotēkā;
 3. Informācijas meklēšana, sistēmu un elektronisko datu bāzu izmantošana, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
 4. Bibliotēkas, lasīšanas un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiskie un literārie pasākumi u.c.)
 5. Bibliotekāro un bibliogrāfisko uzziņu sniegšana par Bibliotēkas krājumu, elektronisko katalogu un citiem informācijas avotiem.

 Bibliotēkā bez maksas izmantojamas datu bāzes –

www.letonika.lv

www.news.lv

Letonika ir latviska uzziņu un tulkošanas sistēma internetā, kas sniedz sistematizētu enciklopēdisku uzziņu un tulkošanas informāciju, radot jaunus, apzinot esošos un apkopojot vienuviet unikālus un kvalitatīvus digitālos resursus par Latviju latviešu valodā. Šī datu bāze piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama: 11 enciklopēdijās un citos uzziņu resursos, 13 vārdnīcās – tulkojošajās, skaidrojošajās, terminoloģijas, kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem, latviešu literatūras bibliotēkā ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem, valodas atbalsta krātuvē ar palīgrīkiem latviešu valodai.

Lursoft laikrakstu bibliotēka www.news.lv ir apjomīgs Latvijas laikrakstu publikāciju un ziņu aģentūras BNS krājums internetā, kas ik dienas tiek papildināts ar tūkstošiem jaunu publikāciju no laikrakstu jaunākajiem numuriem. Tajā iespējams lasīt laikrakstu Diena, Neatkarīgā Rīta avīze, Lauku Avīze, Vakara Ziņas, Rīgas Balss u.c., kā arī izmantot BNS arhīvus. Rakstus var meklēt pēc vairākiem parametriem, t. sk. teksta fragmentiem, norādot meklējamo objektu vai tēmu.

Izmantojot šīs datu bāzes bibliotēkā, nepieciešamības gadījumā, bibliotekārs palīdzēs tajās orientēties un atrast nepieciešamo informāciju.

Lasītājiem vajadzīgās grāmatas, kuru nav bibliotēkā, iespējams pasūtīt, izmantojot SBA (starpbibliotēku abonementu)

 Par nepieciešamā izdevuma atrašanos bibliotēkā var pārliecināties adresē:

https://aizkraukle.biblioteka.lv/alise (meklētājā ieraksta izdevuma nosaukumu).

 Bibliotēkā ir pieejama informācija, kā lasīt e- grāmatas bezmaksas tiešsaitē savā viedierīcē vai datorā. Oriģināldarbi un tulkotie darbi tiešsaitē www.3td.lv

Maksas pakalpojumi Kokneses novada bibliotēkās 

Bibliotēkas piedāvāto periodisko izdevumu klāsts

Žurnāli

1. Ievas Veselība

2. Praktiskais Latvietis

3. Ilustrētā Pasaules Vēsture

4. Privātā Dzīve

5. Ieva

6. Patiesā Dzīve

7. Noslēpumi un Fakti

8. Ievas Stāsti

9. Pūcīte

10. Avene

11. Ilustrētā Junioriem

Laikraksti

 1. Staburags
 2. Kokneses Novada Vēstis

Novadpētniecības darbs

Novadpētniecības darba pamatvirzieni - pagasta vēstures un novadnieku apzināšana, materiālu vākšana un apkopošana, uzziņu sniegšanu, novadpētniecības krājuma un pakalpojumu popularizēšana un pieejamības nodrošināšana.

 Darba virzieni novadpētniecībā

 • Novadpētniecības dokumentu papildināšana, materiālu sistematizēšana, kārtošana un noformēšana.
 • Novadpētniecības literatūras krājuma papildināšana.
 • Bibliotēkas krājumā esošo novadpētniecības materiālu popularizēšana ( izstādes, konkursi, viktorīnas).
 • Pasākumu organizēšana saistībā ar pagastu, pagasta kultūrvēsturisko mantojumu.

 Bibliotēkā apkopotie novadpētniecības materiāli: 

 • Novadnieka, literāta Pērsieša dzīves un daiļrades apraksts.
 • Novadpētniecības materiāls “Iršu pagasts laiku lokos”. Darbā iekļauti pagasta iedzīvotāju atmiņu stāsti par kolhozu veidošanos pēc kara gados.
 • No laikrakstiem “Aizkraukles Avīze” un “Staburags”, apkopotas, noformētas un iesietas novadpētnieciskas publikācijas par Iršu pagastu.
 • Atmiņu stāsts par Konrādu Dekertu – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieri, izcilu advokātu un aktīvu sabiedrisko darbinieku, drosmīgu karavīru un cīnītāju par Latvijas neatkarību. Lasāms interneta vietnē http://www.viss.lv/dati/koknes...
 • Zinātniski pētnieciskie darbi par Iršu vācu koloniju  1766.g. – 1939.g. Pērses skolas absolventu darbi.

 Bibliotēkas tehniskais aprīkojums

 Lietotājiem bibliotēkas telpās ir pieejami 6 datori, printeris, skeneris un krāsaina multifunkcionāla iekārta.

 Informācija lietotājiem par bibliotēku un tās pakalpojumiem pieejama

Bibliotēkā pieejams Kokneses novada informatīvais izdevums “Kokneses Novada Vēstis”.

Noderīgas saites

 Saistoši elektroniskie resursi:

 

 

 

 

 

 

 
Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Iršu pagasta bibliotēka
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top