Lapas karte
AA+A++
A AAA

Bebru pamatskola

Bebru pamatskola, Vecbebri, Bebru pagasts, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5135
56.720119 25.490023

Bebru pamatskolas 

VĪZIJA

 • Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde, kurā cits citam palīdz augt un pilnveidoties.

MISIJA

 • Sekmējot ikviena izglītojamā individuālo spēju attīstību, iedvesmot sasniegt vairāk, nekā viņi apzinās.

VĒRTĪBAS

 • Izaugsme, atbildība, sadarbība, tradīcijas.

Bebru pamatskolas UZDEVUMI 

Pamatjoma

Uzdevumi

Mācību saturs

 Organizēt izglītojamā pieredzē balstītu jēgpilnu mācību procesu. 

Mācīšana un mācīšanās

 Nodrošināt kvalitatīvu ar reālo dzīvi saistītu mācību procesu, ievērojot individualizāciju, diferenciāciju un mācību metodiku.

Izglītojamo sasniegumi

 Sekmēt darbu izglītojamo līdzdalības paaugstināšanā mācību procesa norisē, izaugsmes dinamikas pilnveidošanā.

Atbalsts izglītojamiem

 Motivēt izglītojamos tālākās izglītības iegūšanai un mērķtiecīgas savas karjeras veidošanai.

Iestādes vide

 Attīstīt saskarsmes prasmes, pilnveidojot izglītojamo izpratni par savstarpējo attiecību kultūru.

Iestādes resursi

 Veikt regulāru finanšu, materiālo, cilvēkresursu plānošanu un piesaisti skolas sekmīgas darbības nodrošināšanai.

Iestādes darba organizācija

 Sekmēt izglītojamo,  skolas darbinieku, atbalsta personāla, vecāku iesaistīšanu skolas tālākās attīstības vajadzību apzināšanā un plānošanā.

Bebru pamatskola dibināta 1944.gadā. Līdz tam bijušas divas skolas – Bebru pagasta „Skoliņās” un Jaunbebru pagastā.

Pirmā Jaunbebru pagasta  skola  dibināta 1860.gadā.   Tā atradās  pie  Kokneses – Ērgļu lielceļa , 4 kilometrus  no Jaunbebru pils.  1891.gadā skolu pārcēla uz „Recijām”. 

1921.gadā skola  pārcēlās uz  Jaunbebru pili, kurā tika nodibināta sešklasīgā pamatskola.  Pilī  skola darbojās līdz 1944.gada septembrim, kad atkāpjoties to nodedzināja vācieši.

Šīs skolas pēdējie direktori bija Kārlis Āboliņš – kara laikā emigrējis uz Vāciju,  kur arī miris,  un  Artūrs  Šmits – direktors līdz 1944.gadam.

Pēc Jaunbebru pils nodedzināšanas 1944.gada oktobrī Vecbebru muižas kungu izbraucamo zirgu staļļu telpās iekārtoja Bebru nepilno vidusskolu.  Tās  pirmā direktore – Tonija  Jostsone.  1945.gadā skolu pārdēvēja par Bebru – Jaunbebru  7 – gadīgo pamatskolu.

„Skoliņās”  1. – 4. klašu Vecbebru pamatskola darbojās no 1869. – 1963.gadam.

No 1967. līdz 1989.gadam par skolas direktoru  Bebru pamatskolā strādāja  PĒTERIS  ČUDARS. Pateicoties viņa nesavtīgajam darbam un enerģijai, 1975.gadā skolēnu rīcībā tiek nodotas jaunas telpas, kurās skolas atrodas arī patlaban.

No 1989.gada skolas direktors bija OSVALDS  MALAŠEVSKIS. 1999.gadā par skolas vadītāju sāk strādāt  AIJA  SKUDRA, bet no 2012. gada skolas darbu vada LIDIJA DEGTJAREVA.

2005.gada  30.aprīlī  tiek  noorganizēts  skolas  2.salidojums, kurā tiek iesvētīts karogs un pirmo reizi dziedāta skolas HIMNA.

Skola realizē 2 izglītības programmas: 

Nr.Programmas nosaukumsKodsLicences datumsLicences numursAkreditēta līdz

 1.

2.

 Pamatizglītības programma

Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

21011111

21015611

 22.02.2010.

12.08.2015.

V-1607

V-8181

18.03.2025.

03.12.2023.

Skolas tradīcijas

 • Zinību diena.
 • Adaptācijas diena.
 • Dzejas diena.
 • Jaunbebru Kartupeļu dumpja atceres diena.
 • Skolotāju diena.
 • Svētku tirdziņi.
 • Lāčplēša diena.
 • Latvijas diena.
 • Ziemassvētku pasākumi.
 • Ēnu dienas.
 • 1. – 4. klašu kombinētā olimpiāde.
 • 25.marta piemiņas pasākums.
 • Volejbola turnīrs.
 • Konkurss mākslas jomā “Mans lepnums – Bebru pagasts”.
 • Labdarības koncerti.
 • Ģimenes diena.
 •  Pēcpusdiena talantīgajiem izglītojamiem.
 • Ekskursijas.
 • 9.klases izglītojamo pēdējā skolas zvana dienas koncerts.
 • Izlaidums.

Skolas  HIMNA

  Vārdu  autore:  Sarmīte  Rode – 1985. gada absolvente
Mūzikas  autore:  Liāna  Haritonova – mūzikas skolotāja

Mana  skola,  saules  ielokā,
Jauna  paliksi  arvien.
Manas  baltās  bērnu  dienas
Ciešā  pavedienā  sien.

Piedziedājums :
No  tevis  kā  no  mātes
Man  projām  neaiziet,
Kā  putnēns  ligzdā  tavā
Es  gribu  atgriezties!

Savu  prieku,  savas  sāpes
Varu  es  tev  izstāstīt.
Tava  mīlestības  gaisma
Pāri  maniem  gadiem  spīd.

Lai  mums  vienmēr  pietiek  spēka
Savus  sapņus  dzīvē  nest!
Un  kā  ozoliem  un  liepām
Pretī  saulei  zarus  plest.

DOKUMENTIDati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Bebru pamatskola
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top