Lapas karte
AA+A++
A AAA

Kokneses pagasta bibliotēka

1905. gada iela 7, Koknese, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5113
56.644623 25.432297

Iestādes darba laiks:

 • Pirmdiena     9.00 - 17.00
 • Otrdiena       9.00 – 18.00
 • Trešdiena      9.00 - 17.00
 • Ceturtdiena   9.00 - 17.00
 • Piektdiena     9.00 - 17.00
 • Sestdiena     10.00 – 14.00

No 01.06 – 31.08. sestdien, svētdien slēgts.

Kokneses pagasta bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu un elektronisko izdevumu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas publisku pieejamību un izmantošanu.

Kokneses pagasta bibliotēkas misija:

Sniegt universālu informācijas pakalpojumu, veicināt uz zināšanām balstītu sabiedrības attīstību un plašu informācijas pieejamību.

Viens no šobrīd aktuālākajiem bibliotēkas darba virzieniem ir jauno informācijas tehnoloģiju pielietošana, lietotāju apmācība un iedzīvotāju bezmaksas bibliotekārā un informatīvā apkalpošana. Mūsdienīga, moderni aprīkota bibliotēka, kas sniedz vietējās sabiedrības vajadzībām atbilstošus, kvalitatīvus informācijas pakalpojumus – gan mūžizglītībā, gan saturīga brīvā laika pavadīšanai.

Kokneses pagasta bibliotēkas vēsture:

 • Kokneses pagasta bibliotēka dibināta 1923.gada kā Kokneses Kultūras biedrības bibliotēka.
 • 1923.gada 18.aprīlī biedrības pilnvarotais parakstīja Kultūras fonda bibliotēku noteikumus un saņēma 493 grāmatas bibliotēkas dibināšanai. Pirmās Republikas laikā šeit norisinājās visa Kokneses kultūras dzīve.
 • 1937.gadā bibliotēkā ir 1200 sējumi.
 • 2000.gada 22.maijā Kokneses pagasta bibliotēka pārceļas uz jaunām telpām 1905. gada ielā 7.
 • Ar 2015. gada 1.jūniju reorganizē Kokneses novada Kokneses pagasta bērnu bibliotēku, pievienojot to Kokneses pagasta bibliotēkai kā Bērnu literatūras nodaļu.

Kokneses novada Kokneses pagasta bibliotēkas Nolikums

Kokneses novada bibliotēku lietošanas noteikumi

Bibliotēkā sniegtie pakalpojumi:

Bezmaksas

 • Universāls brīvpieejas grāmatu krājums bērniem un pieaugušajiem.
 • Bibliotēkas lietotāju reģistrēšana, lietotāju pārreģistrēšana, kartes izsniegšana, konsultāciju sniegšana par Bibliotēkas darba kārtību un krājumu, un informācijas meklēšanas iespējām.
 • Grāmatu, žurnālu, laikrakstu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāju pieprasījuma vai izmantošanas uz vietas Bibliotēkā.
 • Informācijas meklēšana, sistēmu un elektronisko datu bāzu izmantošana, bibliogrāfisko un uzziņu sniegšana.
 • Bibliotekāro un bibliogrāfisko uzziņu sniegšana par Bibliotēkas krājumu, elektronisko katalogu un citiem informācijas avotiem.
 • Bibliotēku, lasīšanu un literatūru popularizējoši pasākumi (izstādes, tematiskie un literārie pasākumi, bibliotekārās stundas u.c.)
 • SBA pakalpojumi.
 • Bibliotēkā bez maksas izmantojamas datu bāzes www.letonika.lvwww.news.lv

 Par maksas pakalpojumiem

Kokneses Bibliotēku maksas pakalpojumi ir tie pakalpojumi, kurus saskaņā ar likumos un citos tiesību aktos noteikto kārtību, bibliotēkas sniedz par samaksu, vadoties pēc Kokneses novada domes apstiprinātā maksas pakalpojuma. (Apstiprināti Kokneses novada domes 2015. gada 29. aprīļa lēmumu Nr.7.12)

Maksas pakalpojumi Kokneses novada bibliotēkās


 Novadpētniecības darbs

Novadpētniecības darba pamatvirzieni - pagasta vēstures un novadnieku apzināšana, materiālu vākšana un apkopošana, uzziņu sniegšanu, novadpētniecības krājuma un pakalpojumu popularizēšana un pieejamības nodrošināšana.

 Darba virzieni novadpētniecībā

 • Novadpētniecības dokumentu papildināšana, materiālu sistematizēšana, kārtošana un noformēšana.
 • Novadpētniecības literatūras krājuma papildināšana.
 • Bibliotēkas krājumā esošo novadpētniecības materiālu popularizēšana ( izstādes, konkursi, viktorīnas).
 • Pasākumu organizēšana saistībā ar pagastu, pagasta kultūrvēsturisko mantojumu.
 • Novadpētniecības datu digitalizācija.

 Bibliotēkas tehniskais aprīkojums

 Lietotājiem bibliotēkas telpās ir pieejami 5datori bērniem un 7 datori pieaugušajiem, kopētājs un multifunkcionāla iekārta.

 Informācija lietotājiem par bibliotēku un tās pakalpojumiem pieejama

Bibliotēkā pieejams Kokneses novada informatīvais izdevums “Kokneses Novada Vēstis”.

 Noderīgas saites

 Saistoši elektroniskie resursi:


Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Kokneses pagasta bibliotēka
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top