Lapas karte
AA+A++
A AAA

Projekts "Atver sirdi Zemgalē"

"Atver sirdi Zemgalē"

eraf_logo_5.jpg


 

 

  Projekta finansētājs: ESF 

  Status: Aktīvs 

  Projekta nosaukums: "Atver sirdi Zemgalē" 

  Projekta numurs: 9.2.2.1/15/I/001, Līgums Nr. Nr.3-41.4/50 

  Projekta programma/SAM: 9.2.2. Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem 

  Projekta budžets: 9 412 350,00 EUR 

  Projekta budžeta sadalījums: 85% ir ESF līdzfinansējums (8 000 497,43 EUR) un 15% Valsts budžeta finansējums (1 411 852,57 EUR). 

  Projekta mērķis

Projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/001 "Atver sirdi Zemgalē!" mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenota virkne darbību: izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts detalizēts reģiona DI plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu un VSAC filiāles reorganizācijas plāni; sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un informēta sabiedrība.

Visas darbības tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem: 21 Zemgales reģiona pašvaldību, diviem valsts sociālās aprūpes centriem un deviņām bērnu aprūpes iestādēm.

 Projekta rezultāti: 

  • 502 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 510 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 276 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem tiks veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāti atbalsta plāni.
  • Izstrādāts viens reģiona deinstitucionalizācijas plāns un astoņi bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni.
  • 440 bērns ar funkcionāliem traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus, tai skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (323), dienas aprūpes centra (37) pakalpojumus, īslaicīgās aprūpes jeb "atelpas brīža" pakalpojumus (44) un sociālās aprūpes pakalpojumus (127).
  • 351 persona ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus: aprūpi mājās un dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības. 71 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros tiks sagatavotas patstāvīgai dzīvei sabiedrībā.
  • Pieaugs audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju skaits, un samazināsies bērnu skaits iestādēs.
  • Speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

 Galvenās aktivitātes

1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Zemgales plānošanas reģionā; 

 2. Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrāde; 

 3. Zemgales reģiona VSAC filiāles un BSAC reorganizācijas plānu izstrāde;

 4. Zemgales reģiona VSAC personu ar GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;

 5. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Zemgales reģiona personām ar GRT; 

 6. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Zemgales reģiona bērniem ar FT; 

 7. Speciālistu apmācības Zemgales reģionā; 

 8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi Zemgales reģionā.

 Īstenošanas laiks: 01.07.2015-31.12.2023 

Koordinātors: Dace Strautkalne, 

ZPR Kontaktinformācija: 63021250, 28807929 

Publicitāte

11.05.2021.

 Aktuālu informāciju par projektu skatītwww.atversirdi.lv

Padarīti pieejamāki sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi

28.06.2021

lifecare_5908145_1920.jpgPieaugušajiem un bērniem ar invaliditāti ir pilnveidoti nosacījumi un padarīti pieejamāki sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi. Tā, piemēram,  ir atcelti vairāki ierobežojumi pakalpojumu saņemšanā, tostarp arī apmaksas kompensācijas par konsultācijām atļauts segt atbilstoši to faktiskajām izmaksām. Tāpat palielināts sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaits bērniem un to likumiskajiem pārstāvjiem.

Lasīt visu ziņu

Mentora pakalpojums sociālajā nozarē: pieredze un iespējas integrācijai

28.06.2021

pexels_cliff_booth_4057864.jpgTieši tik liela dažādība, kāda ir cilvēku individuālajām vajadzībām, ir vēlama arī dažādība sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem, kas pieejami cilvēkam ar veselības grūtībām viņa dzīvesvietā. Ikviens cilvēks, neatkarīgi no veselības traucējumu smaguma var dzīvot sabiedrībā, jautājums ir tikai, cik liels un, kāda veida atbalsts viņam ir nepieciešams. Mentors ir vēl viens lielisks, uz individuālo vajadzību risināšanu vērsts atbalsta veids, ko būtu vēlams pievienot sociālo atbalsta pasākumu kopējam grozam.

Lasīt visu ziņu

Aicina piedalīties tiešsaistes konferencē un seminārā “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums”

19.05.2021

remi_walle_uowvwz9dy6w_unsplash.jpgLabklājības ministrija aicina pieteikties tiešsaistes konferencei 14.06.2021. un semināram 17.06.2021.  “Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojums”, kas tiek rīkoti Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.2.2/16/I/001 “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.

Atbalsta personas lēmumu pieņemšanā pakalpojuma saturu izstrādāja biedrība Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” ar mērķi nodrošināt personām ar garīga rakstura traucējumiem atbalstu lēmumu pieņemšanā, neierobežojot šo personu rīcībspēju atbilstoši ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 12. pantam, kas nosaka, ka valstij jāveic nepieciešamie pasākumi, lai personām ar invaliditāti nodrošinātu tāda atbalsta pieejamību, kas tām varētu būt nepieciešams, īstenojot savu rīcībspēju.

Lasīt visu ziņu

Bērni saņem bezmaksas sociālos pakalpojumus projektā “Atver sirdi Zemgalē”

02.03.2021

dc904ae7746f77075bb46474f792a5f8.jpgProjekts “Atver sirdi Zemgalē” dod iespēju bērniem ar īpašām vajadzībām saņemt bezmaksas sociālos pakalpojumus, kas viņiem nepieciešami veselības uzlabošanai. Pakalpojumu klāstā ir arī fizioterapija un kanisterapija.

Tomass ir viens no bērniem, kas piedalās projektā “Atver sirdi Zemgalē”. Kanisterapijas nodarbības, ko viņš bez maksas saņem projekta laikā, puisim ļoti patīk. “Viss ir labi, mēs ar suni trenējamies, es viņam dodu komandas un uzdevumus. Mums ar suni ir ļoti laba dzīve,” saka Tomass.

Lasīt visu ziņu

Sociālā uzņēmējdarbība deinstitucionalizācijas procesa turpināšanai

24.02.2021

pexels_photo_4058222_e1614590829344.jpgLai veiksmīgi turpinātu deinstitucionalizācijas (DI) procesu Zemgalē un turpinātu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu tīkla izveidi, ļoti būtiska loma ir pašvaldību sadarbībai ar nevalstisko sektoru un sociālajiem uzņēmumiem. Sociālie uzņēmumi būtu ļoti nepieciešami cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanai, īpaši to, kam invaliditāte ir dēļ garīga rakstura traucējumiem (intelektuālās attīstības problēmām un psihiskajām saslimšanām). Šie cilvēki ar prieku iesaistītos, piemēram, dažādos uzkopšanas darbos vai nelielu mājsaimniecības remontdarbu veikšanā, arī lauksaimniecības darbos. Kā liecina līdzīgu uzņēmumu pieredze, šie cilvēki, ja viņus apmāca, var ļoti kvalitatīvi veikt vienu konkrētu darba funkciju. 

Lasīt visu ziņu

Bezmaksas juridiskās konsultācijas jautājumos, kas skar personu ar garīga rakstura traucējumiem interešu un tiesību aizstāvību

29.01.2021

Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA” (turpmāk – RC ZELDA) projekta “ES gribu būt starp JUMS” ietvaros uzsācis sniegt bezmaksas juridiskās konsultācijas jautājumos, kas skar personu ar garīga rakstura traucējumiem interešu un tiesību aizstāvību.

Bezmaksas juridiskās konsultācijas, dokumentu sagatavošana dažādām iestādēm, kā arī atsevišķos gadījumos pārstāvība tiesā tiek sniegta Latvijā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī viņu tuviniekiem vai citām personām (piemēram, sociālajiem darbiniekiem, policijas pārstāvjiem, tiesu darbiniekiem, u.c.), lai nodrošinātu personas ar garīga rakstura traucējumiem tiesību un interešu īstenošanu.

Lasīt visu ziņu
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top