Lapas karte
AA+A++
A AAA

"Atver sirdi Zemgalē"

eraf_logo_5.jpg


 

 

  Projekta finansētājs: ESF 

  Status: Aktīvs 

  Projekta nosaukums: "Atver sirdi Zemgalē" 

  Projekta numurs: 9.2.2.1/15/I/001, Līgums Nr. Nr.3-41.4/50 

  Projekta programma/SAM: 9.2.2. Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem 

  Projekta budžets: 9 412 350,00 EUR 

  Projekta budžeta sadalījums: 85% ir ESF līdzfinansējums (8 000 497,43 EUR) un 15% Valsts budžeta finansējums (1 411 852,57 EUR). 

  Projekta mērķis

Projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/001 "Atver sirdi Zemgalē!" mērķis ir Zemgales reģionā palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Mērķa sasniegšanai tiks īstenota virkne darbību: izvērtētas personu ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu individuālās vajadzības un izstrādāti atbalsta plāni; izstrādāts detalizēts reģiona DI plāns, kurā izvērtēti esošie pakalpojumi un noteikti nepieciešamie uzlabojumi to optimālai attīstībai; izstrādāti bērnu aprūpes iestāžu un VSAC filiāles reorganizācijas plāni; sniegti sabiedrībā balstīti pakalpojumi personām ar invaliditāti; apmācīti speciālisti; izglītota un informēta sabiedrība.

Visas darbības tiks īstenotas ciešā sadarbībā ar projekta partneriem: 21 Zemgales reģiona pašvaldību, diviem valsts sociālās aprūpes centriem un deviņām bērnu aprūpes iestādēm.

 Projekta rezultāti: 

  • 502 personām ar garīga rakstura traucējumiem, 510 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un 276 ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem tiks veikts individuālo vajadzību novērtējums un izstrādāti atbalsta plāni.
  • Izstrādāts viens reģiona deinstitucionalizācijas plāns un astoņi bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāni.
  • 440 bērns ar funkcionāliem traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus pakalpojumus, tai skaitā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus (323), dienas aprūpes centra (37) pakalpojumus, īslaicīgās aprūpes jeb "atelpas brīža" pakalpojumus (44) un sociālās aprūpes pakalpojumus (127).
  • 351 persona ar garīga rakstura traucējumiem saņems sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus: aprūpi mājās un dienas aprūpes centros, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļos, īslaicīgu sociālo aprūpi, speciālistu konsultācijas, individuālo atbalstu, atbalsta grupas un nodarbības. 71 personas ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd dzīvo valsts sociālās aprūpes centros tiks sagatavotas patstāvīgai dzīvei sabiedrībā.
  • Pieaugs audžuģimeņu, aizbildņu un adoptētāju skaits, un samazināsies bērnu skaits iestādēs.
  • Speciālisti un sabiedrība kļūs zinošāka un iekļaujošāka pret personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem.

 Galvenās aktivitātes

1. Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde Zemgales plānošanas reģionā; 

 2. Zemgales reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrāde; 

 3. Zemgales reģiona VSAC filiāles un BSAC reorganizācijas plānu izstrāde;

 4. Zemgales reģiona VSAC personu ar GRT sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā;

 5. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Zemgales reģiona personām ar GRT; 

 6. Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Zemgales reģiona bērniem ar FT; 

 7. Speciālistu apmācības Zemgales reģionā; 

 8. Informatīvi un izglītojoši pasākumi Zemgales reģionā.

 Īstenošanas laiks: 01.07.2015-31.12.2023 

Koordinātors: Dace Strautkalne, 

ZPR Kontaktinformācija: 63021250, 28807929 

Publicitāte

11.05.2021.

 Aktuālu informāciju par projektu skatītwww.atversirdi.lv

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top