Lapas karte
AA+A++
A AAA

Realizētie projekti Kokneses novadā


Fonda nosaukums Projekta nosaukums un numurs Projekts īstenošanas laiks Projekta īstenotājs Projekta kopējās izmaksas, EUR
Meža attīstības fonds Meža dienas 2021
09.09.2021.-20.10.2021. Kokneses apvienības pārvalde 1966,24
Biedrība "Daugavas Savienība" Atpūtas sols pie Kokneses luterāņu baznīcas 14.06.2021.-20.08.2021. Kokneses novada dome 1089,00
ESF Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās 01.01.2019.- 31.12.2019. Kokneses novada dome 18 036,34
Valsts zivju fonds Materiāltehniskā aprīkojuma iegāde zivju aizsardzības pasākumiem Kokneses novada ūdenstilpnēs02.10.2019.-30.11.2019. Kokneses novada dome 3764,00
Meža attīstības fonds Meža dienas 2019 "PAŠVALDĪBU DARBI PARKOS"18.09.2019.-20.10.2019. Kokneses novada dome 1000,00
Latvijas Vides aizsardzības fonds        Dabas pieminekļu aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma "Kokneses parks" teritorijas labiekārtošana16.05.2018.-27.09.2019.        Kokneses novada dome 57603.82      
Biedrība "Daugavas Savienība" Apaļkoku soliņi Kokneses parkā 12.03.2019.-31.07.2019. Kokneses novada dome 880,93
ERAF,  Lietuvas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020. Ilgtspējīgu tūrisma pakalpojumu attīstība un tūrisma infrastruktūras pieejamības uzlabošana, Nr. LLI-211
01.04.2017.-30.06.2019.        Kokneses novada dome 471 234.46      
ELFLA/ LEADER Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana Kokneses novadā 05.07.2018.-31.05.2019. Kokneses novada dome 9885,70
Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2014-2020 Hanzas vērtības ilgtspējīgai sadarbībai (Hanseatic Approach to New Sustainable Alliances - HANSA) 01.10.2015.-31.12.2018. Kokneses novada dome 104 883,65
ELFLA Kokneses novada grants ceļu pārbūve un izbūve trīs kārtās 01.10.2015.-28.02.2019. Kokneses novada dome 880 000,00
ERAF Uzņēmējdarbības veicināšanai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Kokneses novada Kokneses ciemā 01.01.2016.-31.12.2018. Kokneses novada dome 464 781,70
ELFLA/ LEADER Latviešu tautas tērpu iegāde Kokneses novada kolektīviem 13.10.2017.-30.03.2018. Kokneses novada dome 18 492,33
ELFLA/ LEADER Bērnu rotaļu laukuma izveide pie Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra 13.10.2017.-01.10.2018. Kokneses novada dome 17 829,21
ELFLA/ LEADER Skaņu aparatūras iegāde Kokneses kultūras namam 13.10.2017.-31.05.2018. Kokneses novada dome 12 027,40
VKPAI Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Vecbebru muižas kungu māja” neatliekami glābšanas darbi – jumta atjaunošana 01.07.2017. - 31.10.2017. Kokneses novada dome 13 200,90
VKPAI Valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Kokneses pilsdrupas” mūra sienas gala D fasādes konstrukciju konservācijas darbi 01.07.2017. - 31.10.2017. Kokneses novada dome 12 584,00
ERAF Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Ģimenes krīzes centra „Dzeguzīte” ēkā Kokneses novada Iršu pagastā 01.03.2016.-31.12.2017. Kokneses novada dome 182 965,97
VKKF Kokneses parka labiekārtošana latviskās zīmēs 01.05.2017-16.06.2017 Kokneses novada dome 1025,00
ELFLA Tūrisma informācijas centra telpu vienkāršota atjaunošana 01.10.2016-30.08.2017. Kokneses novada dome 64 783.94
Valsts Zivju fonds Zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes uzlabošana Kokneses novada publiskajos ūdeņos 01.05.2017 - 31.08.2017 Kokneses novada dome 1245.77
Izglītības un zinātnes ministrija Sporta inventāra iegāde Koknese novada izglītības iestādēs 20.07.2016.-01.10.2016. Kokneses novada dome 7000.00
Latvijas vides un aizsardzības fonda administrācija Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma "Kokneses parks" dabas aizsardzības plāna ieviešana 01.07.2016.-31.10.2016. Kokneses novada dome 15998.98
Meža attīstības fonds Meža dienas 2016 01.07.2016.-01.10.2016. Kokneses novada dome 450.00
Valsts Kultūrkapitāla fonds "Kokneses novada Iršu pagasta vidējās paaudzes deju kolektīva "IRŠI" dalība Starptautiskajā apkārtceļojošajā folkloras festivālā (The International Contry-Wandering Festival) Ungārijā" 13.07.2016.-18.07.2016. Kokneses novada dome 6740.00
Valsts Kultūrkapitāla fonds Kokneses amatieru teātra jauniestudējums J.Kļava "Dāmas" 01.02.216.-12.08.2016. Kokneses novada dome 2390.00
Biedrība "Daugavas savienība" Slepeno eju meklējot: Kokneses parka Jauno pilsdrupu parabiņa labiekārtošana un izveide 01.04.2016.-31.08.2016. Kokneses novada dome 563.00
Zemgales kultūras programma 2016/VKKF Sams modina viduslaiku Zemgali 01.05.2016.-31.08.2016. Kokneses novada dome 700.00
Valsts Zivju fonds Sabiedrības informēšanas pasākumi par Kokneses novada ūdenstilpņu zivju resursiem, to saglabāšanu un aizsardzību 01.04.2016.-31.08.2016. Kokneses novada dome 1100.00
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Kokneses pilsdrupu B sienas glābšanas darbi 10.08.2015.-30.11.2015. Kokneses novada dome 17809.54
Valsts Kultūrkapitāla fonds Kultūras pieminekļa "Kokneses pilsdrupas" A un G sienu 3D skenēšana un 3D modeļa izveide 01.10.2015.-25.11.2015. Kokneses novada dome 4360.89
Latvijas pašvaldību savienība Meža dienas 2015 01.06.2015.-15.09.2015. Kokneses novada dome 700.00
Biedrība "Daugavas savienība" Kokneses muižas jauno pilsdrupu pagrabiņa un apkārtnes labiekārtošana 01.04.2015.-30.08.2015. Kokneses novada dome 900.00
VKKF Kultūrvēsturiskās vērtības - tēlnieka V.Jākobsons memoriālās mājas-muzeja aizsardzība un saglabāšana nākamajām paaudzēm 01.03.2015.-01.07.215. Kokneses novada dome 2164.31
ELFLA Aprīkojuma iegāde kultūras un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Kokneses novadā, Nr.14-04-LL20-L413201-000010 01.12.2015.-01.05.2015. Kokneses novada dome 40669.20
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Kokneses pilsdrupu C sienas glābšanas darbi 01.08.2014.-31.10.2014. Kokneses novada dome 18020.00
ERAF Publisko interneta pieejas punktu attīstība Kokneses novadā 01.10.2014.-30.06.2015. Kokneses novada dome 24019.34
KPFI Siltumnīcefekta gāzu samazināšana I.Gaiša Kokneses vidusskolas ēkām, Parka ielā 27, Koknesē, Kokneses novadā uzlabojot ēku energoefektivitāti 01.03.2014.-31.01.2015. Koneses novada dome 650000.00
Lietuvas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013. Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai 01.03.2014.-28.02.2015. KKokneses novada dome 16151.00
Valsts zivju fonds  Zivju resursu aizsardzības pasākumi Kokneses novada publiskajos ūdeņos 01.04.2015.-30.06.2015. Kokneses novada dome  153070.63 
ERAF Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Daces Graudas ģimenes ārsta praksē, Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA /VEC/099

01.12.2011.-

30.12.2013.

Kokneses novada dome

/Ģimenes ārste Dace Grauda

11 964,08
ELFLA Vecbebru muižas kungu mājas teritorijas labiekārtošana, Nr. 13-04-L32300- 000017 02.12.2013.- 03.11.2014. Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola 199 625,26 (140297,43 Ls)
KPFI Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana Kokneses novadā, iegādājoties divus jaunus, rūpnieciski ražotus M1 kategorijas elektromobiļus
01.06.2014.- 31.12.2014.
Kokneses novada dome
54 440,00
ELFLA Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Kokneses novada Bebru pagasta "Lokmanes mežā” Nr. 13-04-L12200-003365 01.02.2014.- 31.05.2015. Kokneses novada dome 3155,11
Izglītības un zinātnes ministrija
Sporta inventāra iegāde Kokneses novada vispārējās izglītības iestādēs 01.06.2014.- 15.09.2014. Kokneses novada dome 8 537,00
VKKF- Zemgales Kultūras programma 2014 Kokneses amatieru teātra jauniestudējums: Māra Svīre "Gredzens grdzenā" 01.05.2014.- 08.11.2014. Kokneses novada dome 3 240,00
ELFLA Bērnu rotaļu laukuma izveide Koknesē 01.10.2013.- 01.09.2014. Kokneses novada dome 21 955,66
ELFLA Kapličas vienkāršota renovācija Bebru pagasta „Zutēnu” kapos, Nr. 13-04-LL20-L413101-000015 06.06.2013.- 17.10.2014. Kokneses novada dome 25 856,50 (18172,05 Ls)
Meža attīstības fonds Meža dienas 2014 - Pilnveidot un labiekārtot Kokneses novada ciemus - Kokneses, Bebru, Iršu 26.05.2014.- 15.09.2014. Kokneses novada dome
 450,00
Kultūras ministrija Nacionālā muzeju krājuma ekspozīcijas glabāšanas apstākļu uzlabošana un pieejamības nodrošināšana tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālajā mājā - muzejā 01.04.2014.- 15.01.2015. Kokneses novada dome 1549,51
KPFI Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādē „Gundega” un Kokneses novada mūzikas skolā 16.10.2012. – 30.06.2014. Kokneses novada dome 480 922,99 (337994,60 Ls)
Latvijas-Šveices sadarbības programma Atbalsts ugunsdrošības pasākumiem pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs

01.02.2012-

31.07.2014.

Kokneses novada dome 88 303,86
Biedrība "Daugavas Savienība" Kokneses pilsdrupu senlietu restaurācija

01.03.2013.-

31.04.2013.

Kokneses novada domes aģentūra "Kokneses Tūrisma centrs" 685,00
Biedrība "Daugavas Savienība" Dabas pieminekļa aizsargājamā dendroloģiskā stādījuma "Kokneses parks" koku kopšana 01.06.2014.- 31.08.2014. Kokneses novada dome 709,00
VKPAI Kokneses pilsdrupu mūru ekspertīzes veikšana apmeklētāju drošības nodrošināšanai 01.10.2013.- 31.01.2014. Kokneses novada dome 2361,97 (1660,00 Ls)
VKKF Vecbebru muižas kungu mājas arhitektoniskā izpēte 01.10.2013.- 31.01.2014. Kokneses novada dome 3609,78 (2536,97Ls)
ELFLA Teritorijas sakopšanas pakalpojuma sniegšana Kokneses pagastā, Nr. 13-04-LL20-L413101-000009 06.06.2013.– 01.04.2014. Kokneses novada dome
3 968,53 (2789,10 Ls)
ERAF Vecbebru Profesionālās vidusskolas un Bebru vispārizglītojošās internātpamatskolas optimizācija Vecbebru amatu internātvidusskolas izveidei, Nr. 2010/0218/3DP/3.1.3.2.0/10/APIA/VIAA/001 01.01.2011.- 31.12.2013. Kokneses novada dome 792 976,42 (557307,00 Ls)
ESF Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālā riska mazināšanai un integrācijai izglītībā Bebru internātvidusskolā, Kokneses speciālajā internātskolā - attīstības centrā un I. Gaiša Kokneses vidusskolā, Nr. 2011/0023/1DP/1.2.2.4.2/11/APIA/VIAA/180 01.01.2012- 31.12.2013. Bebru internātvidussk.

208 069,39 (146 232,00 Ls)

KF Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, II kārta, Kokneses novada Kokneses pagastā, Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/031

04.08.2008.-

01.07.2013.

SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi"

2 819 115,02

(1 981 285,31 Ls)

VKKF Iepazīsim tēlnieku Voldemāru Jākobsonu

01.06.2013.-

01.10.2013.

Kokneses novada dome 964,64 (677,95 Ls)
ERAF Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Andas Elstes ģimenes ārsta praksē, Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA /VEC/151

30.11.2011.-

30.07.2013.

Kokneses novada dome

/Ģimenes ārste Anda Elste

15 994,86 (11 241,25 Ls)
Valsts Kultūrkapitāla fonds Kokneses amatierteātra jauniestudējums „Teika par Kokneses pili”

01.06.2012.-

30.06.2013.

Kokneses novada dome 1422,87 (1000,00 Ls)
INTERREG IV A Velomaršrutu tīkla attīstība un uzlabošana Centrālbaltijas teritorijā

01.2012.-

10.2013.

Kokneses novada dome 1 463 840,00
ELFLA Bērnu rotaļu laukuma izveide Vecbebros, Nr. 12-04-LL20-L413201-000005

18.07.2012.-

22.08.2013.

Biedrība "Bites" 5169,34 (3633,03 Ls)
ELFLA Aprīkojuma iegāde kultūras mantojuma popularizēšanai Kokneses novadā

01.02.2013.-

31.05.2013.

Biedrība "Koknesei" 13 688,03 (9 620,00 Ls)
ESF Teritorijas plānojuma un attīstības programmas izstrāde Kokneses novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšanai. Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/063 21.12.2010. - 29.03.2013. Kokneses novada dome 48 339,23 (33 973,00 Ls)
ELFLA Tautas tērpu iegāde Kokneses novada deju un folkloras kopu kolektīviem, Nr.12-04-LL20-L413202-000011 18.06.2012. - 27.03.2013. Kokneses novada dome 13 087,32 (9 197,82 Ls)
ELFLAMeža ekonomiskās vērtības uzlabošana Kokneses novada Bebru pagasta "Šķibes mežā" un "Lokmenes mežā", Nr. 12-04-L12200-001929
01.11.2012. - 30.02.2013.Kokneses novada dome 3359,22 (2360,87 Ls)
ERAF Izglītības iestāžu informatizācija, Nr. 2009/0309/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/564 01.01.2010. - 31.12.2012. Kokneses novada dome 67 292,42 (47 293,38 Ls)
Valsts Kultūrkapitāla fonds Kokneses pilsdrupu priekšpils nocietinājuma sienas konservācija 01.06.2012. - 30.12.2012. Kokneses novada dome 2134,31 (1500,00 Ls)
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Priekšpils nocietinājuma sienas fragmentu konservācijas darbi un apmeklētāju drošības pasākumi 29.10.2012. - 30.11.2012. Kokneses novada dome 5691,49 (4000,00 Ls)
ELFLA Kokneses novada domes ēkas energoapgādes sistēmas rekonstrukcija, Nr. 11-04-L32100-000069 01.10.2011. - 01.10.2012. Kokneses novada dome 55 312,39 (38 873,77 Ls)
ESF Projekta koordinatora un sociālā darbinieka piesaiste Kokneses novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai, Nr. 1DP/1.5.3.1.0/10/IPIA/VRAA/069 01.10.2010. - 28.09.2012. Kokneses novada dome 26 308,90 (18 490,00 Ls)
ESF Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos, Nr. 2009/0196/IDP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 05.10.2009. - 30.09.2012. Kokneses novada dome 121 215,87 (85 191,00 Ls)
Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija Kultūras pieminekļa "Kokneses pilsdrupas" priekšpils nocietinājuma sienas fragmenta konservācijas darbi 28.04.2012. - 15.08.2012. Kokneses novada dome 4268,62 (3000,60 Ls)
Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds Nepaliec viens, nāc bariņā 24.01.2012. - 25.05.2012. Biedrība "Bites" 4245,85 (2984,00 Ls)
ELFLA Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana Kokneses novada Bebru pagasta "Šķibes mežā" un "Lokmenes mežā", Nr. 12-04-L12200-001929 03.10.2011. - 21.12.2011. Kokneses novada dome 2353,74 (1654,22 Ls)
ESF Darba praktizēšanas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai, Nr. 1DP/1.3.1.5.0./09/IPIA/NVA/001 17.09.2009. - 31.12.2011. Kokneses novada dome 138 314,30 (97 207,84 Ls)
ERAF Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana I.Gaiša Kokneses vidusskolā, Nr. 2009/033/3DP/3.1.3.1.0/08/ IPIA/VIAA/014 05.03.2009. - 31.12.2011. Kokneses novada dome 139 999,20 (98 392,00 Ls)
Valsts kultūrkapitāla fonds Tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas – muzeja ēkas rekonstrukcija 01.10.2010. - 30.10.2011. Kokneses novada dome 711,44 (500,00 Ls)
KPFI
Vecbebru Profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija atbilstoši energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus, Nr. KPFI- 5/8 01.01.2011. - 30.10.2011. Vecbebru Profesionālā vidusskola 322 156,68 (226 413,00 Ls)
KF Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Kokneses novada Bebru pagasta izgāztuves „Cenši” Nr.32468/2816/PPV rekultivācija, Nr. 3DP/3.5.1.2.1/10/IPIA/VIDM/002 01.04.2011. - 04.10.2011. Kokneses novada dome 90 500,20 (63 603,90 Ls)
ELFLA
Aktīvās atpūtas vietas izveide Bebru pagastā01.02.2010. - 04.10.2011. Biedrība "Bites" 33 105,96 (23 267,00 Ls)
KF Normatīvo aktu prasībām neatbilstošās Aizkraukles rajona Kokneses pagasta izgāztuves "Koknese" Nr. 32608/2832/PPV rekultivācija, Nr.3.DP/3.5.1.2.1./08/IPIA/VIDM/002 14.07.2009. - 13.07.2011. Kokneses novada dome 72 054,94 (50 640,50 Ls)
ELFLA
Trenažieru iegāde Iršu pagastā 07.06.2010. - 17.05.2011. Biedrība "Irsis" 4242,12 (2981,38 Ls)
ELFLA
Kokneses Zaļā tirgus laukuma iekārtošana 07.06.2010. - 15.05.2011. Biedrība "Koknesei" 31 442,62 (22 098,00 Ls)
ELFLA
Kokneses pilsdrupu vēstures ekspozīcijas pārvietojamais paviljons, Nr.10-04-LL20-L413202-000009 07.06.2010. - 31.05.2011. Biedrība "Koknesei" 25 974,53 (18 255,00 Ls)
ELFLA
Kokneses novada Kokneses speciālās internātpamatskolas - attīstības centra telpu, infrastruktūras un inženierkomunikāciju renovācija 01.01.2010. - 31.12.2010. Kokneses novada dome 133 930,04 (94 126,57 Ls)
ELFLA
Kokneses kultūras nama rekonstrukcija, Nr.10-04L32100-000119 12.02.2010. - 30.12.2010. Kokneses novada dome 210 986,75 (148 282,33 Ls)
Education and Culture DG
INFINITUS-bezgalība, Nr. LV-12-56-2010-R2 01.07.2010. - 01.10.2010. Kokneses novada dome 6992,01 (4914,01 Ls)
ELFLA
Iršu pagasta sporta zāles projektēšana un būvniecība, Nr. 08-07-L32100-000149 05.03.2009. - 30.11.2009. Kokneses novada dome 567 163,38 (398 604,69 Ls)
ELFLA
Stadiona rekonstrukcija Bebru pagastā, Nr. 08-04-L32100-000288 23.03.2009. - 30.11.2009. Kokneses novada dome 262 256,11 (184 314,64 Ls)
Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top