Lapas karte
AA+A++
A AAA

Saistošie noteikumi

Saistošie noteikumi Nr. Pieņemšanas datums
Aizkraukles novada pašvaldības nolikums 2021/1 01.07.2021.
Grozījumi  Kokneses novada domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā"     2/2021 27.04.2021.
Konsolidēti. Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā 12/2017 25.10.2017., konsolidēti, piemērojami ar 01.01.2021.
Grozījumi  Kokneses novada domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12/2017 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā"  1/2021 27.01.2021., piemērojami ar 01.01.2021.
Par maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanu Kokneses novadā 12/2020 21.12.2020., piemērojami ar 01.01.2021.
Grozījumi Kokneses novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras "Kokneses Sporta centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" apstiprināšanu 8/2020 08.07.2020., spēkā ar 16.09.2020.
Par kārtību, kādā izmantojami Kokneses novada administratīvajā teritorijā esošie publiskie ūdeņi un to piekrastes zona 7/2020 08.07.2020.,spēkā ar 21.10.2020.
Par rūpnieciskās zvejas limitu piešķiršanas kārtību Kokneses  novada pašvaldībā
6/2020 08.07.2020., spēkā ar 16.09.2020.
Kokneses novada pašvaldības nolikums. Konsolidēts 810.07.2013. konsolidēts, spēkā ar 30.04.2020.
Grozījumi Kokneses novada domes 2013.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8   “Kokneses novada pašvaldības nolikums” 4/2020 29.04.2020., spēkā ar 30.04.2020.
Konsolidēti. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Kokneses  novadā 15/2017 konsolidēti, spēkā ar 01.07.2020.
Konsolidēti. Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kokneses novadā 8/2011 konsolidēti, spēkā ar 01.07.2020.
Konsolidēti. Par   kapsētu uzturēšanu un lietošanu Kokneses novadā10/2010 konsolidēti, spēkā ar 01.07.2020.
Konsolidēti. Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvajā teritorijā5/2013 konsolidēti, spēkā ar 01.07.2020.
Konsolidēti. "Kokneses novada sabiedriskās kārtības noteikumi"19/2010 konsolidēti, spēkā ar 01.07.2020.
Grozījumi  Kokneses novada domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13/2017„Par Kokneses novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem” 2/2020 piemērojami ar 01.03.2020.
Grozījumi  Kokneses novada domes 2011.gada 28.decembra saistošajos noteikumos Nr.13 "Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Kokneses novadā" 16/2019 18.12.2019. spēkā ar 20.03.2020.
Par Kokneses novada pašvaldībai piekrītošo un piederošo neapbūvētu zemesgabalu nomas maksu 15/2019 18.12.2019. 
Grozījumi Kokneses novada domes  2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr. 4/2016       "Par Kokneses novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" 13/2019 27.11.2019.
spēkā ar 01.01.2020.
Grozījumi Kokneses novada domes 2013.gada 27.marta saistošo noteikumu Nr. 5 "Saistošie noteikumi par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvajā teritorijā"
12/2019 30.10.2019.
spēkā ar 20.12.2019.
  Grozījumi Kokneses novada domes 2017.gada 29.novembra saistošajos noteikumos Nr.15/2017 "Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Kokneses  novadā" 11/2019 30.10.2019.
spēkā ar 20.12.2019.
Grozījumi Kokneses novada domes 2011.gada 31.augusta   saistošajos noteikumos Nr. 8    "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi  Kokneses novadā"
10/2019 30.10.2019. spēkā ar
01.07.2020.
Grozījumi  Kokneses novada domes 2010.gada 30.jūnija   saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Kokneses novadā" 9/2019 30.10.2019. spēkā ar
01.07.2020.
Grozījumi Kokneses novada domes 2010.gada 29. septembra   saistošajos noteikumos Nr. 19  "Kokneses novada sabiedriskās kārtības noteikumi"
8/2019 30.10.2019.spēkā ar
01.07.2020.
Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Kokneses novada administratīvajā teritorijā
7/2019 25.09.2019.
spēkā ar 20.12.209.
KOKNESES NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS (konsolidēts) 8 10.07.2013.konsolidēts spēkā ar 05.09.2019.
Grozījumi Kokneses novada domes 2013.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.8  "Kokneses novada pašvaldības nolikums"5/2019 28.08.2019.
Grozījumi  Kokneses novada domes 2017.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13/2017 "Par Kokneses novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem"  4/201926.06.2019
Grozījumi 30.01.2019. saistošajos noteikumos Nr.1/2019  "Par Kokneses novada pašvaldības  2019.gada budžetu" Pielikumi 3/201929.05.2019
Par kapsētu lietošanu un uzturēšanu Kokneses novadā 1030.06.2010.konsolidēti,
piemērojami ar 05.03.2019.
Grozījumi Kokneses novada domes 2010. gada 30. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 10 "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Kokneses novadā" 2/2019 27.03.2019. piemērojami ar 05.03.2019.
Par ēkas numerācijas, nekustamo īpašumu un ielu nosaukuma norāžu izvietošanas kārtību Kokneses novada administratīvajā teritorijā 8/2018 27.12.2018
spēkā ar 12.03.2019
Grozījumi 2018. gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/2018 "Par Kokneses novada pašvaldības 2018. gada budžetu" Pielikumi 7/2018 27.12.2018
Par Kokneses novada domes 27.03.2013. saistošo noteikumu Nr. 6 "Par finansiālu atbalstu Kokneses novada iedzīvotāju sportam un balvām par Kokneses iedzīvotāju sasniegumiem sportā" atzīšanu par spēku zaudējušiem 5/2018 29.08.2018
Par Kokneses novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošo noteikumu Nr.16   “Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras “Kokneses Tūrisma centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” atzīšanu par spēku zaudējušiem 16/2017 29.11.2017.
zaudējuši spēku
Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Kokneses novadā
15/2017 29.11.2017. spēkā ar 16.02.2018.
Grozījumi Kokneses novada domes 2012. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 8 "Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kokneses novadā" 11/2017 25.10.2017. spēkā ar 01.01.2018.Par Kokneses novada pašvaldības materiālajiem pabalstiem (konsolidēti) 13/2017 25.10.2017. spēkā ar 01.01.2018.
Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras "Kokneses Sporta centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi 9/2017 30.10.2013.
spēkā ar 13.10.2017.
Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā 5/2017 29.03.2017. zaudējuši spēku ar 25.10.2017.
Grozījumi 2012. gada 20. jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kokneses novadā” 4/2017 29.03.2017.
Grozījumi 2013.gada 13.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras "Kokneses sporta centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" 3 25.01.2017.
spēka ar 16.03.2017.
Grozījumi 2016.gada 27.janvāra saistošajos noteikumos Nr.3 "Par pašvaldību līdzfinansējuma piešķiršanu pirmskolas izglītības programmas apguvei privātās pirmskolas izglītības iestādēs" 2 25.01.2017.
spēkā no 15.03.2017.
Saistošie noteikumi Nr.1/2017"Par pašvaldības budžetiem 2017.gadam". Ziņojums. Pielikums Nr.1. Pielikums Nr.2. Pielikums Nr.3. Pielikums Nr.4
1 25.01.2017.
Saistošie noteikumi Nr.10/2016 "Par grozījumiem Kokneses novada domes 27.01.2016. saistošajos noteikomos Nr. 2/2016 "Par pašvaldības budžetiem 2016.gadam"" 10 28.09.2016.
Saistošie noteikumi Nr.10 "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Kokneses novadā" (konsolidēti) 10

30.06.2010. konsolidētie stājas spēkā 13.05.2016

Saistošie noteikumi Nr.6/2016 "Par grozījumiem Kokneses novada domes 30.06.2010.saistošajos noteikumos Nr.10 "Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Kokneses novadā"" 6 30.03.2016.
Saistošie noteikumi Nr.5/2016 "Par grozījumiem Kokneses novada domes 27.01.2016. saistošajos noteikumus Nr.2/2016 "Par pašvaldības budžetiem 2016.gadam"" 5 30.03.2016.
Saistošie noteikumi Nr.4/2016 "Par Kokneses novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu" 4 27.01.2016.
spēkā no 02.2016
Saistošie noteikumi Nr.3/2016 "Par pašvaldības atbalsta piešķiršanu pirmskolas izglītības programmas apguvei privātās izglītības iestādēs"
3 27.01.2016.
Saistošie noteikumi Nr. 2/2016 "Par Kokneses novada pašvaldības budžetiem 2016.gadam" 2 27.01.2016.
Saistošie noteikumi Nr.1/2016 "Par Kokneses novada pašvaldības 2015.gada budžeta izpildi" 1 27.01.2016.
Grozījumi Kokneses novada domes saistošajos noteikumos 28.01.2015. Nr.1 "Par pašvaldības budžetiem 2015.gadam". Pielikums Nr.1. Pielikums Nr.2 8 30.09.2015.
Kokneses novada domes 2013.g.30.oktobra saistošie noteikumi Nr.16 "Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras Kokneses Tūrisma centrs sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" KONSOLIDĒTI
16 30.10.2013. KONSOLIDĒTI zaudējuši spēku
Grozījumi Kokneses novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.15 "Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras "Kokneses sporta centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" 3 25.01.2017.
Grozījumi Kokneses novada domes 2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 "Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā" 6 29.04.2015.
Grozījumi Kokneses novada domes 30.10.2013 .saistošajos noteikumos Nr.14 "Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras "Kokneses Tūrisma centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi" 3 28.01.2015 zaudējuši spēku ar 16.01.2018.
Grozījumi “Kokneses novada domes 2013. gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.14 ”Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā”” 16 26.11.2014.
Grozījumi 2013.gada 30.oktobra saistošajos noteikumos Nr.13 “Par svētku pabalstiem Kokneses novadā”” 13 24.09.2014.
Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Kokneses novadā 9 09.07.2014.
Grozījumi Kokneses novada domes 30.10.2013.saistošajos noteikumos Nr. 16 “Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” 4  30.04.2014. zaudējuši spēku ar 16.01.2018.
Grozījumi Kokneses novada domes 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē  6  30.04.2014.
Grozījumi Kokneses novada domes saistošajos noteikumos Nr.15 „Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Sporta centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” 3  26.03.2014. 
Par Kokneses novada pašvaldības 2013. gada budžeta izpildi 2 29.01.2014.
“Par Kokneses novada pašvaldības budžetiem 2014.gadam” 1 29.01.2014.


Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā. Konsolidēt

14 30.10.2013. zaudējuši spēku ar 16.01.2018.
Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras „Kokneses Tūrisma centrs” sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi. 16 30.10.2013. zaudējuši spēku
Par Kokneses novada pašvaldības aģentūras "Kokneses Sporta centrs" sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi. Konsolidēti.
15 30.10.2013.
Par svētku pabalstiem Kokneses novadā. Konsolidēti 13 30.10.2013.
Grozījumi Kokneses novada domes 2011.gada 31.augusta saistošajos noteikumos Nr. 8 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošas noteikumi Kokneses novadā” 8 30.10.2013.
Grozījumi Kokneses novada domes 2013.gada 27.marta saistošajos noteikumos Nr.6 „Par finansiālo atbalstu Kokneses novada iedzīvotāju sportam un balvām par Kokneses iedzīvotāju sasniegumiem sportā” 26 30.10.2013.
Grozījumi Kokneses novada domes 2011.gada 23.februāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par pašvaldības nodevām Kokneses novadā” 25 30.10.2013.
Grozījumi Kokneses novada domes 2010.gada 29. septembra saistošajos noteikumos Nr. 19 „Kokneses novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 23 30.10.2013.
Grozījumi Kokneses novada domes 2013.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr. 8 „Kokneses novada pašvaldības nolikums” 22 30.10.2013.
Grozījumi 2012. gada 20.jūnija saistošajos noteikumos Nr.8 “Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kokneses novadā” 27 30.10.2013.
Grozījumi Kokneses novada domes 2011.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr. 12 „ Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Kokneses novadā” 24 30.10.2013.
Grozījumi Kokneses novada domes 2010.gada 30.jūnija saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par kapsētu uzturēšanu un lietošanu Kokneses novadā” 21 30.10.2013.
Grozījumi Kokneses novada domes Kokneses novada domes 2009.gada 30.decembra saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē” 20 30.10.2013.
Grozījumi Kokneses novada domes 28.04.2010. saistošajos noteikumos Nr.8 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Kokneses novadā” 11 25.09.2013.
Grozījumi 2012. gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Kokneses novadā” 9 28.08.2013.
Par koku ciršanu ārpus meža Kokneses novada administratīvajā teritorijā 5 10.07.2013.
Par finansiālo atbalstu Kokneses novada iedzīvotāju sportam un balvām par Kokneses iedzīvotāju sasniegumiem sportā. Konsolidēti. 6 27.03.2013.
Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām Kokneses novadā. Konsolidēti. 12 30.11.2011. spēkā ar 01.01.2014.
Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas apriti, aktualizāciju un vienotā digitālā topogrāfiskā plāna uzturēšanas kārtību Kokneses novadā   7 25.04.2012. spēkā ar 16.08.2012.
Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim Kokneses novadā 12 26.09.2012.
Par trūcīgas un maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanu Kokneses novadā. Konsolidēti. 8 20.06.2012.zaudējuši spēku ar 01.01.2021. (21.12.2020.saist.not.Nr.12/2020)
Konsolidēti. Par nekustamā īpašuma nodokļa likuma atsevišķu normu piemērošanu Kokneses novadā
17
19.12.2012.
Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Kokneses novadā. Konsolidēti. 13
28.12.2011.
Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Kokneses novadā. Konsolidēti. 8 31.08.2011.
Par pašvaldības nodevām Kokneses novadā. Konsolidēti. 5 23.02.2011.
Kokneses novada sabiedriskās kārtības noteikumi. Konsolidēti. 19 29.09.2010.
Par sociālo dzīvokļu izīrēšanu Kokneses novadā 14 28.07.2010.
Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas saņemšanu Kokneses apvienotajā pašvaldību būvvaldē. Konsolidēti.
21 30.12.2009.
Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Kokneses novadā 14 25.11.2009.
Par bērna piedzimšanas pabalstu Kokneses novadā 18 25.11.2009.
Par Ziemassvētku pabalstu Kokneses novadā 17 25.11.2009.
Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Kokneses novadā 13 25.11.2009.
Par detālplānojumiem nekustamajiem īpašumiem 11 30.09.2009.Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top