Lapas karte
AA+A++
A AAA

SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi" iepirkumu arhīvs

Paziņojums par iepirkuma Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” ietvaros, ID. nr. KKP 2014-3, rezultātu

28.07.2014

kom-iepirk-katls.jpgPašvaldības SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Reģ.Nr.48703001147, faktiskā adrese: 1905.gada iela 7, Koknese, Kokneses novads, LV-5113, rīkotajā iepirkumā „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” ietvaros”, iepirkuma ID. Nr. KKP 2014-3, ar Iepirkuma komisijas 28.07.2014. lēmumu, par uzvarētāju ir atzīta SIA „Firma L4”, Reģ.Nr.4000326001, ar piedāvāto līguma cenu EUR 33 561.60 bez PVN.

Iepirkums veikts projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/036) ieviešanai.

Ieguldījums Tavā nākotnē

Paziņojums par iepirkuma „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” , ID. nr. KKP 2014-2, rezultātu

28.07.2014

kom-iepirk-katls.jpgPašvaldības SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Reģ.Nr.48703001147, faktiskā adrese: 1905.gada iela 7, Koknese, Kokneses novads, LV-5113, rīkotajā iepirkumā „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē”, iepirkuma ID. Nr. KKP 2014-2, ar Iepirkuma komisijas 28.07.2014. lēmumu, par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ir atzīts SIA „INOS”, Reģ.Nr.40003570038, ar piedāvāto līguma cenu EUR 900 000.00 bez PVN.

Iepirkums veikts projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/036) ieviešanai.

Ieguldījums Tavā nākotnē

Atbilde uz saņemto jautājumu Nr.2 par iepirkumu ID Nr. KKP 2014- 2

15.05.2014

2014.gada 14.maijā SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” (turpmāk – Pasūtītājs) saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumu par iepirkuma procedūru „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” ar lūgumu pagarināt kandidātu atlases pieteikumu iesniegšanas termiņu par 1 (vienu) nedēļu, t.i., līdz 2014.gada 28.maijam.

Saskaņā ar Kandidātu atlases nolikuma 4.5.punktu, plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 7 mēneši no būvdarbu uzsākšanas dienas (kopējais iepirkuma līguma izpildes termiņš (9 mēneši) ir noteikts, ņemot vērā būvdarbu veikšanas laikā nepieciešamos sezonas pārtraukumus).

Ņemot vērā, ka Kandidātu pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai ir tikušas dotas 27 dienas (sludinājums publicēts www.koknese.lv 24.04.2014., pieteikumu iesniegšanas termiņš – 20.maijs), kas ir pietiekams laiks Kandidātu pieteikumu dokumentu sagatavošanai, kā arī ņemot vērā ļoti īso plānoto projekta realizācijas termiņu, Kandidātu pieteikumu iesniegšana līdz 2014.gada 28.maijam nav iespējama un netiks pagarināta.

Paziņojums par grozījumiem atklātajā iepirkumā „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” ietvaros”, iepirkuma ID. Nr. KKP 2014-3

15.05.2014

kom-iepirk-katls.jpgPašvaldības SIA "Kokneses Komunālie pakalpojumi", Reģistrācijas Nr. 48703001147, faktiskā adrese: 1905. gada iela 7, Koknese, Kokneses novads, LV-5113, ir veikusi grozījumus iepirkumā „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” ietvaros”, iepirkuma ID. Nr. KKP 2014-3. Iepirkums veikts projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/036) ieviešanai. Grozījumi veikti kandidātu atlases nolikumā.

Iepirkuma dokumentus var saņemt elektroniski Kokneses novada pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv vai klātienē SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” telpās 1905.gada ielā 7, Koknesē. Pasūtītāja kontaktpersona: SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Armands Preiss, mob.: +(371) 29112845; fakss: 65161833, e-pasts: komunalie@inbox.lv .

Kandidātu atlases pieteikumi jāiesniedz Koknesē, 1905.gada ielā 7, 3.stāvā, administrācijā, darba dienās no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, līdz 2014.gada 21.maija plkst. 14:00

Ieguldījums Tavā nākotnē

Atbilde uz saņemto jautājumu Nr.1 par iepirkumu ID Nr. KKP 2014- 2

15.05.2014

2014.gada 12.maijā SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi” (turpmāk – Pasūtītājs) saņēma ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma procedūru „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” ar lūgumu sniegt pasūtītāja viedokli vai ieinteresētā piegādātāja pieredze katlu māju un koģenerācijas staciju būvniecības un rekonstrukcijas darbos ir pietiekama, lai piedalītos Pasūtītāja izsludinātajā iepirkuma procedūrā. Savā vēstulē ieinteresētais piegādātājs ir norādījis konkrētus objektus, kurā tas ir veicis darbus.

Lai neizpaustu vēstulē iekļauto informāciju par ieinteresētā piegādātāja pieredzi un neatklāt tā nosaukumu, Pasūtītājs nenorāda konkrētu ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu, bet paskaidro, ka saskaņā ar iepirkuma procedūras „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” ID Nr.KKP 2014-2 nolikuma 8.3.1.punktu kandidātam pēdējo piecu gadu laikā jābūt veikušam vismaz trīs šķeldas ūdenssildāmo katlumāju ar kustīgo ārdu tehnoloģiju (ar vienas iekārtas jaudu katrā katlu mājā ne mazāku kā 3 MW) izbūvi vai rekonstrukciju. Vienam kandidāta pieredzē noradītajam objektam jābūt izbūvētam pēc ekvivalentas iekārtu komplektācijas (operatīvā kurināmā noliktava, šķeldas padeves sistēma ar negabarīta materiāla šķelšanas iekārtu, degkamera ar kustīgo ārdu tehnoloģiju, vertikāls ūdenssildāmais katls, dūmgāzu attīrīšanas iekārta, dūmgāzu recirkulācija, pelnu izlādes sistēma, kas nodrošina izvairīšanos no nekontrolētas gaisa pieplūdes degkamerā pelnu izlādes brīdī), bet pārējie divi objekti var būt šķeldas ūdenssildāmās katlumājas ar kustīgo ārdu tehnoloģiju (ar vienas iekārtas jaudu katrā katlu mājā ne mazāku kā 3MW). Visiem trīs objektiem, uz kā kandidāts balsta savu pieredzi, jābūt nodotiem ekspluatācijā pēdējo piecu gadu laikā.

Vērtējot kandidātu iesniegtos pieteikumus, Pasūtītājs izvērtēs, vai kandidāta pieredzē norādīto darbu apjoms atbilst visām iepirkuma procedūras nolikuma 8.3.1.punkta prasībām. No kā izriet, ka par atbilstošu pieredzi nolikuma prasībām tiks uzskatīta trīs objektu, kur vienas iekārtas jauda katrā katlu mājā ne mazāka kā 3 MW, izbūves vai rekonstrukcijas darbi, kur viens kandidāta pieredzē noradītais objekts ir izbūvēts pēc ekvivalentas iekārtu komplektācijas (tā uzskaitīta iepirkuma procedūras nolikuma 8.3.1. punktā), bet pārējie divi objekti var būt šķeldas ūdenssildāmās katlumājas ar kustīgo ārdu tehnoloģiju (ar vienas iekārtas jaudu katrā katlu mājā ne mazāku kā 3MW). Minētā pieredze varētu tikt uzskatīta par atbilstošu arī, ja tā iegūta koģenerācijas staciju izbūves vai rekonstrukcijas darbos, bet tikai tādā gadījumā, ja tā atbilst visām iepirkuma procedūras nolikuma 8.3.1.punktā izvirzītajām prasībām.

Līdz ar to, ieinteresētā piegādātāja norādītā pieredze tikai iekārtu piegādes un būvmontāžas darbos, varētu tikt uzskatīta par atbilstošu Pasūtītāja prasībām tikai tādā gadījumā, ja faktiski tika piegādātas un uzstādītas iekārtas, kuras atbilst visām iepirkuma procedūras nolikuma 8.3.1.punktā uzskaitītajām prasībām. Tas pats attiecas arī uz koģenerācijas stacijas rekonstrukcijas darbiem.

Savukārt, ieinteresētā piegādātāja norādītā pieredze gāzes turbīnas un apsaistes montāžas darbos netiek uzskatīta par atbilstošu iepirkuma procedūras nolikuma 8.3.1.punkta prasībām.

Paziņojums par atklātu iepirkumu Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” ietvaros ID. nr. KKP 2014-3

09.05.2014

kom-iepirk-katls.jpgPašvaldības SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Reģistrācijas Nr. 48703001147, faktiskā adrese: 1905.gada iela 7, Koknese, Kokneses novads, LV-5113, izsludina iepirkumu „Tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” ietvaros”, iepirkuma ID. Nr. KKP 2014-3. Iepirkums veikts projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/036) ieviešanai. Iepirkuma priekšmets ir tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” ietvaros. Iepirkuma dokumentus var saņemt elektroniski Kokneses novada pašvaldības mājas lapā www.koknese.lv vai klātienē SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” telpās 1905.gada ielā 7, Koknesē. Pasūtītāja kontaktpersona: SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Armands Preiss, mob.: +(371) 29112845; fakss: 65161833, e-pasts: komunalie@inbox.lv .

Kandidātu atlases pieteikumi jāiesniedz Koknesē, 1905.gada ielā 7, 3.stāvā, administrācijā, darba dienās no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, līdz 2014.gada 21.maija plkst. 14:00

 

Ieguldījums Tavā nākotnē

Paziņojums par atklātu iepirkumu „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” ID. nr. KKP 2014-2

24.04.2014

kom-iepirk-katls.jpgPašvaldības SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”, Reģistrācijas Nr. 48703001147, faktiskā adrese: 1905.gada iela 7, Koknese, Kokneses novads, LV-5113, izsludina iepirkumu „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē”, iepirkuma ID. Nr. KKP 2014-2. Iepirkums veikts projekta „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/036) ieviešanai. Iepirkuma priekšmets ir katlumājas Parka ielā 18, Koknesē efektivitātes paaugstināšana, uzstādot jaunu šķeldas apkures katlu ar jaudu 3,1 MW, rekonstruējot šķeldas glabātuvi un veicot citus darbus. Uzņēmējam jāveic projektēšana, būvdarbi, iekārtu piegāde un jānodod būve ekspluatācijā. Iepirkuma dokumentus var saņemt nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: komunalie@inbox.lv , iepirkuma dokumenti 3 dienu laikā tiks nosūtīti elektroniski, uz pieprasījumā norādīto adresi. Ar iepirkuma dokumentiem var iepazīties uz vietas SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi”. Pasūtītāja kontaktpersona: SIA „Kokneses Komunālie pakalpojumi” valdes loceklis Armands Preiss, mob.: +(371) 29112845; fakss: 65161833, e-pasts: komunalie@inbox.lv . Vietas apskate notiks 08.05.2014 plkst.11:00.

Piedāvājumi jāiesniedz Koknesē, 1905.gada ielā 7, 3.stāvā, administrācijā, darba dienās no 9:00 līdz 16:00, izņemot pusdienas pārtraukumā no 12:00 -13:00, līdz 2014.gada 20.maija plkst. 14:00

Ieguldījums Tavā nākotnē

Paziņojums par atklātā iepirkuma „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” ID. Nr. KKP 2014-1 pārtraukšanu

19.03.2014

kom-iepirk-katls.jpgPašvaldības SIA „Kokneses komunālie pakalpojumi”, Reģistrācijas Nr. 48703001147, faktiskā adrese: 1905. gada iela 7, Koknese, Kokneses novads, LV-5113, 2014.gada 21.janvārī ir izsludinājusi iepirkuma procedūru „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” (iepirkuma ID. Nr. KKP 2014-1, projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/036) ar 2014.gada 30.janvāra un 2014.gada 20.februāra grozījumiem.

Sakarā ar Pasūtītāja radušos nepieciešamību precizēt nolikuma un tehniskās specifikācijas prasības, kas ir nepieciešamas kvalitatīvu piedāvājumu sagatavošanai, informējam, ka iepirkums „Šķeldas katlu mājas modernizācija Koknesē” (iepirkuma ID. Nr. KKP 2014-1) tiek pārtraukts.

Ieguldījums Tavā nākotnē

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top