Lapas karte
AA+A++
A AAA

Sociālās palīdzības pabalstu veidi

Nosaukums un apraksts
Izziņa par trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu
Dzīvokļa pabalsts iedzīvotājiem, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas centralizēti
Dzīvokļa pabalsts iedzīvotājiem, kuru apdzīvojamās platības tiek apkurinātas individuāli
Pabalsts bērna izglītošanai un audzināšanai
Pabalsts GMI (garantētā minimālā iztikas) līmeņa nodrošināšanai
Pabalsts veselības aprūpei
Pabalsts bāreņiem pēc pilngadības sasniegšanas sociālo garantiju saņemšanai
Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā
Vienreizējs pabalsts dzīvojamās telpas remontam
Pabalsts audžuģimenēm 
Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu segšanai bērniem no daudzbērnu ģimenēm, kuri apmeklē Kokneses novada pirmsskolas izglītības iestādes
Apbedīšanas pabalsts
Pabalsts aprūpes nodrošināšanai
Pabalsts atsevišķu situāciju risināšanai

Citi pašvaldības materiālie pabalsti iedzīvotājiem

N.p.k.

Pabalsta veids

Pabalsta apmērs

Pabalsta saņemšanas nosacījumi

Pabalsta saņemšanas vieta

1.

Pabalsts jaundzimušajiem

260,00 euro par katru bērnu

Tiesības saņemt pabalstu ir vienam no bērna vecākiem, ja vismaz viena no vecāku un bērna pamata dzīvesvieta deklarēta Kokneses novada administratīvajā teritorijā.

Pabalstu var saņemt arī persona, kura adoptējusi vai ņēmusi aizbildnībā bērnu līdz 12 mēnešu vecumam un ja šis pabalsts nav jau izmaksāts vienam no bērna vecākiem.

Pabalsts pieprasāms viena mēneša laikā no bērna dzimšanas, adopcijas vai aizbildnībā ņemšanas dienas.

Pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums Kokneses novada domes grāmatvedībā.

2.

Pabalsts politiski represētām personām

50,00 euro

Tiesības saņemt pabalstu ir Kokneses novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, kuras atbilst politiski represētas personas statusam, ko apliecina personai izsniegta politiski represētas personas apliecība. Par godu kārtējai Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai pabalstu izmaksā vienu reizi gadā novembra mēnesī.

Pabalstu piešķir bez personas iesnieguma, balstoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām. Pabalstu izmaksā Kokneses novada domes grāmatvedība pamatojoties uz Kokneses novada domes Sociālā dienesta sagatavoto sarakstu.

3.

Ziemassvētku pabalsts

70,00 euro

Pabalstu piešķir Kokneses novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam.

Pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām Kokneses novada domes Sociālais dienests sagatavo sarakstu pabalsta izmaksai. Pabalstu izmaksā Kokneses novada domes grāmatvedība.

 

 

50,00 euro

Pabalstu piešķir Kokneses novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām vientuļām pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku.

Pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām Kokneses novada domes Sociālais dienests sagatavo sarakstu pabalsta izmaksai. Pabalstu izmaksā Kokneses novada domes grāmatvedība.

 

 

50,00 euro

Pabalstu piešķir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem. Personai jāuzrāda apliecība, kura apliecina šo statusu.

Pamatojoties uz Iedzīvotāju reģistra ziņām Kokneses novada domes Sociālais dienests sagatavo sarakstu pabalsta izmaksai. Pabalstu izmaksā Kokneses novada domes grāmatvedība.

 

 

50,00 euro

Pabalstu piešķir aizbildņiem par katru aizbildnībā esošu bērnu, ja aizbildnība nodibināta ar Kokneses novada bāriņtiesas lēmumu.

Sarakstu sagatavo Kokneses novada bāriņtiesa. Pabalstu izmaksā Kokneses novada domes grāmatvedība.

 

 

Saldumu paciņas (4,00 euro apmērā)

Saldumu paciņas ir tiesīgi saņemt:

  • pirmsskolas vecuma bērni, kuriem deklarētā dzīvesvieta ir Kokneses novada administratīvajā teritorijā,
  • pamatskolas skolēni, kuri mācās Kokneses novada izglītības iestādēs,
  • personas, kuras atrodas sociālās aprūpes iestādēs.

Saldumu paciņu nodošanu minētajām iedzīvotāju grupām nodrošina izglītības iestādes, kultūras pasākumu organizatori un sociālais dienests. 

4.

Pabalsts nozīmīgās dzīves jubilejās

50,00 euro

Pabalstu piešķir pensijas vecuma personām, kuras sasniegušas 75, 80, 85 gadu vecumu. Personām no 90 un līdz 99 gadu vecumam (ieskaitot) pabalsts tiek piešķirts katru gadu.

Pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu datu apstrādes departamenta

sniegtajām ziņām, Kokneses novada domes Sociālais dienests sagatavoto sarakstu pabalsta izmaksai. Pabalstu nogādā pašvaldības sociālā dienesta vai administrācijas pārstāvis saņēmējam personīgi jubilejas dienā vai pēc tās, pasniedzot arī ziedus līdz 7,00 euro apmērā.

 

 

200,00 euro

Pabalstu piešķir personām 100 gadu jubilejā un katra nākamā gada dzimšanas dienā.

Pamatojoties uz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu datu apstrādes departamenta

sniegtajām ziņām, Kokneses novada domes Sociālais dienests sagatavoto sarakstu pabalsta izmaksai. Pabalstu nogādā pašvaldības sociālā dienesta vai administrācijas pārstāvis saņēmējam personīgi jubilejas dienā vai pēc tās, pasniedzot arī ziedus līdz 7,00 euro apmērā.

Pasākumu kalendārs
Kokneses novada vēstis

Jaunākās galerijas


back to top